Ugrás a tartalomra

Garantált szolgáltatások

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakembereivel közösen ügyfeleink, így az Ön érdekében is, magasabb szolgáltatási szintet kívánunk nyújtani és egyben garantálni azok tényleges teljesülését. Ennek érdekében az alábbi szabályok kerültek kialakításra.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (mint Egyetemes szolgáltató) által biztosított garantált szolgáltatások

1. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentés továbbítása:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a felhasználótól érkezett villamosenergia-igénybejelentést legkésőbb a beérkezést követő második munkanapon továbbítja a területileg illetékes elosztói engedélyeshez.

2. Információadás dokumentált megkeresésre:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. választ ad.
Abban az esetben, ha a megkeresés az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél kerül dokumentálásra, de az elosztói engedélyes tevékenységét illeti, akkor az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik arról, hogy a másik engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő.

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az elosztói engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

3. Visszatérítés téves számlázás esetén:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelően - a túlfizetést visszatéríti.

4. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése:

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően – hatályos szerződés megléte esetén –. az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói engedélyesnél a visszakapcsolást.

5. Nem jogszerű kikapcsolás:

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötbért fizet.

Garantált Szolgáltatások nem teljesítése

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., automatikusan - vagy a felhasználó részéről történő hiteles formában (személyesen, írásban, ügyfélszolgálatnál telefonon, vagy elektronikus levél formájában) tett bejelentésre, annak jogosságának megállapítása esetén a bejelentéstől számított 30 napon belül az alábbiak szerinti kötbért fizet a felhasználó részére.

A Garantált Szolgáltatás hatálya kiterjed az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló felhasználókra.

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén fizetendő kötbér mértéke a felhasználó besorolásától függ. A kötbér egy összegben kerül megfizetésre a jogosult felhasználó részére.

lakossági fogyasztók esetén 5.000 Ft;
egyéb felhasználók esetén 10.000 Ft.

 

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbér kifizetésének módja

Kötbér megfizetésének módja

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a kötbért, ha a villamosenergia-vásárlási szerződés máshogy nem rendelkezik, az üzletszabályzatában előírtaknak megfelelően - belső ügyrendje szerint, beleértve az adminisztrációs ráfordítás csökkentése érdekében az ügyintézői döntés lehetőségét is - fizeti meg a 6. pontban előírt határidőn belül. A kötbér megfizetéséről és a nem teljesített Garantált Szolgáltatásról a felhasználót igazolható módon értesíteni kell.

A Garantált Szolgáltatás nem teljesítése esetére a felhasználó részére járó kötbér fizetése nem zárja ki a felhasználó azon lehetőségét, hogy a kárigényét - a kötbérre való jogosultságra tekintet nélkül - a felelőssel szemben érvényesítse (pl. közös megegyezés, bírósági, vagy illetékes Békéltető Testületi úton).

A kötbér megfizetésének határideje


A nem teljesítés kezdő időpontjától 30. naptári nap, míg felhasználói igénybejelentés alapján fizetendő kötbérnél az igény beérkezésétől számított 30. naptári nap. A kötbér esetleges meg nem fizetése esetén a kötbérre vonatkozó jogvesztő határidő 1 év a nem megfelelő teljesítés időpontjától kezdődően.

Felelősség megbízott eljárása esetén

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízottat vesz igénybe a Garantált Szolgáltatások teljesítése érdekében, akkor a megbízott eljárása esetén a Garantált Szolgáltatások pontjaira vonatkozóan az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. úgy felelős a megbízottak tevékenységéért, mintha azokat maga végezte volna.

Mentesülés a kötbérfizetési kötelezettség alól

Szándékos rongálás esetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nem felelős a Garantált Szolgáltatás nem teljesítéséért és nem áll fenn az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötbérfizetési kötelezettsége. Erről az igénylő felhasználót igazolható módon tájékoztatni kell.