Ugrás a tartalomra

Új szolgáltatási igény bejelentése

A bejelentéshez szükséges iratok, nyomtatványok

Tájékoztatás

Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a vészhelyzet idejére érvényes kormányrendelet alapján az oldalon szereplő tájékoztatás egyes részeitől átmenetileg eltérően járunk el. A 2022. augusztus 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató lakossági ügyfelek részére ittnem lakossági ügyfelek részére itt található.

(217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról).

Igénybejelentés

Írásbeli igénybejelentést kell benyújtania az elosztói engedélyeshez minden, a rendszer-használatra vonatkozó új, vagy a meglevő műszaki kialakítástól eltérő igény esetén. Igénybejelentést a meghatalmazás birtokában a rendszerhasználók nevében eljáró képviselők (meghatalmazottak) is tehetnek.

A villamosenergia-ellátás biztosítására általában rövid határidő áll rendelkezésre, ezért különösen fontos a bejelentés időben történő jelzésén túl az igénybejelentő pontos adatszolgáltatása az igényelt teljesítmény nagyságára, annak feszültségszintjére, és a csatlakozási pont helyére vonatkozóan.

Az igénybejelentést elektronikusan, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, levélben az Igénybejelentési nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Információkért kérjük, keresse fel a területileg illetékes elosztót. 

A műszaki feltételek teljesülését követően az áramszolgáltatás biztosítása érdekében villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

Tulajdonos jogcím esetén:
A felsoroltak közül valamelyik: 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került; földhivatali bejegyző határozat; végrehajtási jegyzőkönyv; árverési jegyzőkönyv,
Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány az összes haszonélvezőtől, valamint a társtulajdonosoktól a többségi tulajdoni hányad mértékéig (albetétesítésre váró új építésű társasházi ingatlan esetén hozzájárulás csak a tulajdoni lapon azonos széljegyen szereplő személyektől szükséges),
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.
Műszaki-gazdasági tájékoztató ügyfél által aláírt példánya

Bérlő jogcím esetén:
Bérleti szerződés (teljes, minden oldalt tartalmazó okmány, melyen a Társaságunk által meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges),
Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány a tulajdonosoktól, haszonélvezőktől (ha a bérleti szerződés nem rendelkezik a szolgáltatókkal történő szerződéskötésről),
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.
Műszaki-gazdasági tájékoztató ügyfél által aláírt példánya

A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen.

Üzleti (nem lakossági) ügyfél esetén a fentieken kívül:
Nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány,
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta,
Ügyfél adatait tartalmazó irat:
o Cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme),
o Szervezet és intézmény esetén: nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat,
o Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám. 

Az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatványt minden olyan üzleti (nem lakossági) felhasználónak ki kell tölteni, akinek felhasználási helyén/helyein az együttes csatlakozási teljesítmény nem haladja meg a 3*63 Ampert. A nyilatkozat kitöltését és a szerződés tervezet aláírását követően tudjuk biztosítani az egyetemes szolgáltatás keretein belül a villamos energiát. Amennyiben egy felhasználási helyen vezérelt fogyasztásmérő is van, akkor az egész napos általános és a vezérelt fogyasztásmérő közül a nagyobb szerződött teljesítménnyel rendelkezőt kell figyelembe venni az összesített teljesítmény számításakor.

Társasház esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:
Társasház alapító okirat,
A közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány,
Társasházi nyilatkozat.

A társasházak a közös helyiségek tekintetében 2014. január 1-től jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében lakossági tarifát igénybe venni, amennyiben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Műszaki gazdasági tájékoztató

Az igényelt villamos energia biztosításához az elosztói engedélyes által szükséges tevékenységeket együttesen meghatározza az igényelt villamos teljesítmény nagysága, illetve hogy hol, milyen területen kell biztosítani a csatlakozási pontot.

Az igénybejelentés kézhezvétele után az elosztói engedélyes egy műszaki-gazdasági tájékoztatóban tájékoztatja a rendszerhasználót a hálózatra való csatlakozás és hálózathasználat minden lényeges feltételéről, eleméről és annak díjáról.

Kapcsolódó dokumentumok