Adatkezelési információk

0001.01.01

 

1. Adatkezelési alapelveink és szabályzataink

Az MVM Vállalkozáscsoport földgáz és/vagy villamos-energia ellátást biztosító tagvállalatai, az:

 • MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) földgáz és villamos-energia kereskedő és egyetemes szolgáltató, és az
 • MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.),
 • MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) és az
 • MVM Démász Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.)
 • MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) elosztók/hálózati engedélyesek
az adatvédelemre vonatkozó általuk nyújtott biztosítékokat Üzletszabályzataikban, és - az egyetemes szolgáltató- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzataikban rögzítik.

A fentieken túl az MVM Vállalkozáscsoport személyes adatot kezelő tagvállalatai Adatkezelési Tájékoztatókban adnak részletes tájékoztatást az adatkezelési folyamataikról, jogalapjáról, céljáról, időtartamáról az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban.

Alapvető célunk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartása és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent a személyes adatok bizalmas, biztonságos, megfelelő jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása és továbbítása érdekében

2. Ki az Adatkezelő?

Adatkezelő az, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Abban az esetben, ha Ön az MVM Vállalkozáscsoport bármely tagvállalatával saját nevében szerződést köt, például földgáz és/vagy villamos-energia ellátásra vonatkozó egyetemes szolgáltatási szerződést, úgy az Ön MVM Vállalkozáscsoporthoz tartozó szolgáltatója adatkezelőnek minősül.

3. Mik a személyes adatok?

A természetes személy minden olyan adata személyes adat, amely alapján az érintett személy azonosított vagy azonosítható. Ezek alapján személyes adatnak minősül például a név, ügyfél azonosító, lakcím, fogyasztási adatok vagy a számlaszám.

4. Mit teszünk adatai biztonsága érdekében?

Az MVM Vállalkozáscsoport gondoskodik a tagvállalatai által kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével,megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az MVM Vállalkozáscsoport gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az MVM Vállalkozáscsoport az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ.

Az MVM Vállalkozáscsoport a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

Az MVM Vállalkozáscsoport a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése)

5. Hol találom meg a rám vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót?

Ön a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóinkat az Adatkezelési tájékoztatók linken érheti el, ahol megtalálhatja az Önre vonatkozó részletes Adatkezelési Tájékoztatókat. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egyes Tájékoztatók végén táblázatos formában összefoglaltuk Önnek, hogy milyen adatkezelési célok érdekében kerülhet sor az Ön személyes adatainak kezelésére.

6. Adatfeldolgozók igénybevétele

Tájékoztatjuk, hogy az MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatai adatfeldolgozókat alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az adatkezelő nevében a személyes adatokat szerződés alapján feldolgozzák. Az adatfeldolgozók neve, székhelye, az általuk végzett adatfeldolgozási tevékenység és az e körben általuk kezelt személyes adatok az Adatkezelési Tájékozatókban, továbbá honlapunkon érhető el.
Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszáma: 01-09-324580), mint adatfeldolgozó az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz és villamos-energia kereskedő/egyetemes szolgáltató, valamint az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., az NKM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztók/hálózati engedélyesek részére lát el ügyfélkapcsolati szolgáltatásokat (Front és Back office), számlázási szolgáltatásokat, valamint a számlák ellenértékének beszedésével és követeléskezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat az alábbiak szerint.
Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 2018. augusztus 1-ével a számlázási, működésfejlesztési, adatcsere, törzsadat-kezelési, folyószámla-kezelési, és a földgáz oldali követeléskezelési adatfeldolgozói feladatokat látja el.
2018. október 1-től az ügyfélkapcsolati és a panaszkezelési feladatok, 2019. január 1-től a villamosenergia oldali követeléskezelési feladatok ellátása is a Kft. hatáskörébe kerültek.

7. Hová, kihez fordulhatok Önöknél, ha kérdésem van a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?

Az MVM Vállalkozáscsoport Általános Adatvédelmi Rendelet szerint csoportszintű adatvédelmi tisztviselői: Dr. Varga Katalin, Dr. Arató Dezső és Kovács István.

Személyes adatainak az MVM Vállalkozáscsoport bármely Adatkezelő Tagvállalata általi kezelésével kapcsolatban (az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, panaszával, bejelentésével, stb.) Ön a fenti adatvédelmi tisztviselőkhöz is fordulhat a dpo@mvm.hu e-mail címen vagy a 06-1-304-2000 telefonszámon.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti az adott Adatkezelő Tagvállalatnál is az alábbi elérhetőségeken:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 1439 Budapest, Pf. 700
 • Telefonon: 06 1/20/30/70 474 9999
 • E-mailen: ugyfelszolgalat@mvm.hu


Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Budapest 1425
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámunkon: +36 1/474-9911
 • E-mailen: info@mvmfogazhalozat.hu


Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 6724 Szeged, Pulz u. 44., 6701 Szeged, Pf. 1220.
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámainkon (+36 96/616-316; +36 20/615-6666; +36 30/70/640-6666)
 • E-mailen: info@mvmedgazhalozat.hu


Az MVM Démász Áramhálózati Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 6724 Szeged, Pulz utca 44., 6701 Szeged, Pf.: 199.
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámainkon (+36 62 565 600)
 • E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu


Az MVM Émász Áramhálózati Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13., 3501 Miskolc, Pf. 1.
 • Telefonon: +36 1/20/30/70 474 99 99
 • E-mail: eloszto@mvmemaszhalozat.hu


MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 • Telefonon: 06 1/20/30/70 474 9999
 • E-mailen: mvmugyfelkapcsolat@mvm.hu


Az MVM Otthon Plusz Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 20 360 6512)
 • E-mailen: adatvedelem@mvmotthonplusz.hu


Az MVM Optimum Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 20 360 6512)
 • E-mailen: napelem@mvm.hu


MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
 • Telefonon: ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 34 361 853, +36 34 361 171)
 • E-mailen: ugyfelszolgalat@mvmtavho.hu


MVM Mobiliti Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1037 Budapest, Montevideo út 10.
 • Telefonon: +36 62 565 758
 • E-mailen: help@mobiliti.hu


Kapos CNG Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 • E-mailen: kaposcng@fogaz.hu


e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1037 Budapest, Montevideo út 10.
 • Telefonon: +36 1 265 5029
 • E-mailen: help@mobiliti.hu


Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1037 Budapest, Montevideo út 10.
 • E-mailen: mobiliti@mobiliti.hu


Az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 7627 Pécs, Engel János József utca 6.
 • Telefonon: 06 72 511 599
 • E-mailen: info@mvmwatteta.hu


Az MVM Lumen Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 6724 Szeged, Pulz utca 44.
 • E-mailen: lumen@mvmlumen.hu


A Flogiston Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5.
 • Telefonon: +36 26 501-000
 • E-mailen: kereskedelem@flogiston.hu


Az MVM Services Zrt. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 • Telefonon: +36 30 737 8270
 • E-mailen: titkarsagmvmservices@mvm.hu


Az MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Adatkezelőnél:

 • Postai úton: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 • Telefonon: +36 20 747 45 18
 • E-mailen: mvmkepzokozpont@mvm.hu

8. Milyen jogaim és lehetőségeim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?


Ön kérelmezheti az Adatkezelő tagvállalatánál az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során),
 • adataihoz történő hozzáférését (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az érintett Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az érintett Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár
 • ha a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ön másként kéri.

A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az érintett Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje az érintett Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

Az érintett Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet az érintett Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait energiaellátás biztosítás céljából jogszabály alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől követően is kezelnünk kell a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az érintett Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Önt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az érintett Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az érintett Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az érintett Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az érintett Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az érintett Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az érintett Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a 7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az érintett Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az érintett Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az érintett Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az érintett Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve a fentiek szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.

Az Adatkezelő az Ön valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az Ön részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Ha az érintett Adatkezelő nem tesz intézkedést az Ön megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Ön az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az érintett Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a jelen pont szerinti valamely jogával kíván élni, azt megteheti a 7. pont szerinti elérhetőségeken.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Ön az érintett Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az érintett adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

 • ha véleménye szerint az érintett Adatkezelő a fenti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
 • ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az érintett Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 

9. Mikor kérhetem a személyes adataim törlését?

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait reklámcélú megkeresés küldése céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait energiaellátás (áram/gáz) biztosítás céljából adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől követően is kezelnünk kell az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

10. Cookie policy

Tájékoztatjuk, hogy a Google által használt anonim látogatóazonosító jelsorozatokon ("cookie", "süti") kívül weboldalunk is használ cookie-kat és ezeket elhelyezheti a felhasználó látogató számítástechnikai eszközén, amennyiben Ön ezt kifejezetten elfogadja a weboldalunkon felugró ablakban. A cookie az Ön eszközének technikai adatát ismeri fel. A weboldal böngészéséhez Ön nem köteles elfogadni a cookie elhelyezését technikai eszközén, ebben az esetben az online felületen nem tud ügyet intézni, azt kizárólag a személyes ügyfélszolgálaton vagy telefonon tudja megtenni. A cookie használatára vonatkozó részletes tájékoztató az oldalt található linken férhető hozzá.

11. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A GDPR szigorúan kezeli az incidenseket és az adatkezelők számára kivizsgálási és bizonyos esetekben tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget ír elő. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az MVM Vállalkozáscsoport bármely tagvállalata részéről adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy ezt jelezze a dpo@mvm.hu e-mail címen. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az incidens káros következményei és az érintett jogainak esetleges sérülése megelőzhető vagy a káros hatások csökkenthetőek legyenek.