Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

 

Ki jogosult egyetemes földgázszolgáltatásra?

2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)    a lakossági felhasználó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybevett földgázzal nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • ÚJ! a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki esetében az alábbi feltétlek együttesen teljesülnek

 • 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik
 • ÚJ! a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • ÚJ! 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett földgázzal nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ! 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31. napjáig:

i.   az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),

ii.   állami bérlakások, szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakás, a szállóférőhely üzemeltetője.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének,de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Ki minősül mikrovállalkozásnak, ami a nem lakossági fogyasztó státusz új feltétele?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

a)    2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén (van beszámoló vagy adóbevallás):

i.    teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,

ii.    tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,

iii.    az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    2022-ben tevékenységet kezdett vállalkozás esetén (nincs beszámoló vagy adóbevallás (újonnan alapított)):

i.     a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,

ii.     az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Mi minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

A nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron
 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron)

vételezhetnek földgázt

Az árakat tartalmazó összefoglaló táblázatot ITT találja.

Az egyetemes szolgáltató által meghatározott ár (versenypiaci áron) nem minősül hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. június 24-ig honlapján hirdetményi formában közzéteszi.

(A hirdetmény ITT lesz elérhető. )

Mi történik, ha a nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) fogyasztása meghaladja az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) kell megfizetni.

Az egyetemes szolgáltató által meghatározott ár (versenypiaci ár) nem minősül hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. június 24-ig honlapján hirdetményi formában közzéteszi.

(A hirdetmény ITT esz elérhető. )

Jogosult-e egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó, ha 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt?

NEM, ebben az esetben nem jogosult egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó akkor sem, ha mikrovállalkozásnak minősül.

Van-e bármi teendője annak a nem lakoosági fogyasztónak, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Milyen formában kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Kell-e nyilatkoznia a jogosultságról az önkormányzatoknak, állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetőjének?

IGEN.
A jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználónak egyetemes szolgáltatója felé nyilatkozia kell, hogy mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

Nem.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni.

Az önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult ezen bérlakások tekintetében lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatóval lakossági árszabás szerint szerződést kötni az általa kezelt önkormányzati bérlakásokra?

Nem.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni.

Az önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult ezen bérlakások tekintetében lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Hol kell nyilatkozni?

Kérjük a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik azzal, aki nem vagy 2022. július 1-je után nyilatkozik arról, hogy 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult az egyetemes szolgáltatásra?

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján egyetemes szolgáltatásra jogosultsággal nem rendelkezik, az egyetemes szolgáltató ezen felhasználó tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Hogyan lesz ellátva az, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az a felhasználó, aki 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt, és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az arra jogosult felhasználó földgázellátását, ha a felhasználó nyilatkozata 2022. július 1-jéig megérkezik.

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor.

Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Mi történik a meglévő egyetemes szolgáltatási szerződésekkel?

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik.

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoznak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes biztosítja a földgázellátást a honlapon közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést 2022. július 1-jéig honlapján közzéteszi.

Hogyan történik az egyetemes szolgáltatási szerződés lezárása és hogyan teljesül az elszámolási kötelezettség a felek között?

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti felhasználó között fennálló földgázvásárlási-szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik.

A szerződés megszűnését követően a szolgáltató végszámlát bocsát ki, az elosztói engedélyes által becsült mérőállás alapján.

Érinti-e a rendelet az elosztóhálózat-használati szerződéseket?

Magát a szerződést nem, azonban az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottkénti kezelését igen.

Az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnik.

Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jével a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes kezeli. Az egyetemes szolgáltató a kezelésében lévő elosztóhálózat-használati szerződéseket a végső földgázmenedékes részére átadja.

Kell-e a végső menedékes ellátásra szolgáltatót keresni?

NEM.

Az a felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát 2022. július 1-ig az egyetemes szolgáltató részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra.

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval.

Milyen tartalommal jön létre a végső menedékes földgáz-kereskedelmi szerződés?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést 2022. július 1-jéig honlapján közzéteszi.

Az egyetemes szolgáltatásban eddig használt applikációk és online felületek ugyanúgy elérhetőek lesznek a végső menedékes szolgáltatásban is?

Nem lesznek elérhetők.