Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

Ki jogosult egyetemes földgázszolgáltatásra?

2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)    a lakossági felhasználó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • ÚJ! a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • ÚJ!  az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok,
 • ÚJ!  az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki

 • 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik, ÉS
 • ÚJ!  mikrovállalkozásnak minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján, ÉS 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • ÚJ! a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ!  az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem)
 • ÚJ! az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Mi minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Kell-e nyilatkoznia a lakossági fogyasztói jogosultságról a helyi önkormányzatoknak, valamint az állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetőinek?

IGEN.

A jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek) tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ki minősül mikrovállalkozásnak (aki nem lakosságként az egyetemes szolgáltatást igénybe veheti)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ÉS

b) éves nettó árbevétele VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás a törvény értelmében: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében,

a)    ha van beszámoló vagy adóbevallás (pl. 2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén):

 • teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,
 • tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    ha nincs beszámoló vagy adóbevallás (pl. tevékenységét 2022-ben kezdett vállalkozás esetén):

 • a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Jogosult-e egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó, ha 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgázt?

NEM.

Ebben az esetben NEM jogosult egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó akkor sem, ha mikrovállalkozásnak minősül.

FIGYELEM! A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Az eddig nem lakossági társasház, lakásszövetkezet jogosult egyetemes szolgáltatást igénybe venni?

IGEN.

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva megszűnt, kérjük, lakossági fogyasztóként történő ellátása érdekében nyilatkozzon.

A nyilatkozat az ITT felületen keresztül tehető meg.

FIGYELEM! A társasházakat, lakásszövetkezeteket megillető többlet kedvezményes mennyiség igénybevételéhez nyilatkozat szükséges, amely a fenti egyszerűsített ajánlatkérés részeként tehető meg.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető elő.

Mi lesz a központi fűtéses nem lakossági társasházakkal? / Hogyan történik a nem lakossági társasházakkal a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva megszűnt, így újabb szerződéskötés szükséges a lakossági ellátás biztosításához. Az ezzel kapcsolatos egyszerűsített ajánlatkérés (nyilatkozat) ITT elérhető.

FIGYELEM! A társasházakat, lakásszövetkezeteket megillető többlet kedvezményes mennyiség igénybevételéhez nyilatkozat szükséges, amely a fenti egyszerűsített ajánlatkérés részeként tehető meg.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető elő.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől lakosságként vagy nem lakosságként egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

NEM.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig a helyi önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni – vagyonkezelője, ingatlankezelője nem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az őt ellátő egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

IGEN.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A nem lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 54 810 MJ/év/felhasználási hely fogyasztásáig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 54 810 MJ/év/felhasználási hely fogyasztása felett az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron

vételezhetnek földgázt.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT, a hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként arányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Mi történik, ha a nem lakossági felhasználó fogyasztása meghaladja az 54 810 MJ/év/felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben az 54 810 MJ/év/felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron kell elszámolni. A hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Hogyan veszi figyelembe az elszámolás a kedvezményt?

Az 54 810 /év kedvezmény felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezményes 51 921 MJ mennyiség éves szinten, de azon belül időarányosan vehető igénybe:

 • egyenletes részszámlázás esetén naparányos elszámolás történik: a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron, az e feletti mennyiséget pedig az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron,
 • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT , a hirdetmény ITT érhető el.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Van-e bármi teendője annak a nem lakossági fogyasztónak, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ha 2022. augusztus 15-ig nyilatkozom, akkor is szankciós áron történik az elszámolás a jogosulatlan igénybevétel időszakára?

NEM.

Azon nem lakossági fogyasztó esetében a szankciós elszámolás nem alkalmazható, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, és a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével nyilatkozik.

A 2022. augusztus 15-ig nyilatkozó felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltató a hirdetményben közzétett áron számol el. A hirdetmény ITT érhető el.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Milyen formában kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Hol kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

Kérjük a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik azzal, aki nem, vagy 2022. augusztus 15-e után nyilatkozik arról, hogy 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult az egyetemes szolgáltatásra?

A 2022. augusztus 15. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől),
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra biztosított földgáz elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

A 2022. október 31. után beérkező nyilatkozatok esetén a végső menedékes ellátás nem biztosított, a felhasználónak magának kell ellátásról gondoskodnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Hogyan lesz ellátva az, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes biztosítja 2022. december 31-ig a földgázellátást, ha a felhasználó ennek igénybevételére irányuló nyilatkozatot tesz.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoztak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1-jétől biztosítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a földgázellátást a honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. július 31. között érkezett be

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. szeptember 1-jétől kerül sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022 augusztusában biztosított földgáz elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 15. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. október 1-jétől kerülhet sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (azaz 2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 1. között) biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 16. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől),
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (a fenti pl. esetén 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. között) biztosított földgáz elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ha megszűnik 2022. augusztus 1-jétől a jogosultság, kell-e új földgázkereskedőt keresni az ellátás érdekében?

NEM.

Az az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát az őt ellátó egyetemes szolgáltató részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra. Ez esetben a földgázellátást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes biztosítja 2022. december 31-ig.

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoztak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1-jétől biztosítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a földgázellátást a honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. július 31. között érkezett be

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. szeptember 1-jétől kerül sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022 augusztusában biztosított földgáz elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 15. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. október 1-jétől kerülhet sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (azaz 2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 1. között) biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 16. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől),
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (a fenti pl. esetén 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. között) biztosított földgáz elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Milyen tartalommal jön létre a végső menedékes földgázkereskedelmi szerződés?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes és a a végső menedékes ellátást igénybe vevő felhasználó között – jogszabály erejénél fogva - 2022. december 31. közötti időszakra földgázkereskedelmi szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A végső menedékes igénybevételéhez (nyilatkozathoz) szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik a meglévő egyetemes szolgáltatási szerződésekkel?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló földgázkereskedelmi szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Hogyan történik az egyetemes szolgáltatási szerződés lezárása, és hogyan teljesül az elszámolási kötelezettség a felek között?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló egyetemes szolgáltatási szerződés 2022. augusztus 1-jével – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

A 2022. július 1-jéig nyilatkozó, végső menedékes ellátásba kerülő felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltató a szerződés megszűnését követően végszámlát bocsát ki, a földgázelosztó által becsült mérőállás alapján.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. augusztus 15. között érkezik be az egyetemes szolgáltató által biztosított földgáz elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 15. után beérkező nyilatkozatok esetében az egyetemes szolgáltató által a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt biztosított földgáz elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Érinti-e a változás az elosztóhálózat-használati szerződéseket?

Magát a szerződést NEM, azonban az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottkénti kezelését IGEN.

Az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről a földgázkereskedelmi szerződés megszűnésével egyidőben megszűnik.

Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, a végső menedékes ellátásba került felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes kezeli. Az egyetemes szolgáltató a kezelésében lévő elosztóhálózat-használati szerződéseket a végső földgázmenedékes részére átadja.

Az egyetemes szolgáltatásban eddig használt applikációk és online felületek ugyanúgy elérhetőek lesznek a végső menedékes szolgáltatásban is?

NEM.

Van-e lehetőség a végső menedékes ellátásból 2022. december 31-e előtt kilépni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes és a végső menedékes ellátást igénybe vevő felhasználó között – jogszabály erejénél fogva – a 2022. december 31. közötti időszakra földgázkereskedelmi szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

A határozott idejű földgázkereskedelmi szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső földgázmenedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A végső menedékes igénybevételéhez (nyilatkozathoz) szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha jogosult vagyok végső menedékes ellátásra, akkor kötelező azt igénybe vennem?

NEM.

Amennyiben nem kívánja a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást, kérjük a jogosultság megszűnésével egyidejűleg erről is nyilatkozzon.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos földgázkereskedelmi szerződés nélkül. Az új földgázkereskedelmi szerződéssel nem rendelkező felhasználási helyet a földgázelosztó külön értesítés nélkül, azonnal kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban az elosztó a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint jár el.

Ha nem veszem igénybe a végső menedékes ellátást, akkor is a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti határidők az irányadók a kereskedőváltásra?

NEM.

Amennyiben nem veszi igénybe a végső menedékes ellátást, úgy a kereskedőváltásra az általános szabályok az irányadók.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos földgázkereskedelmi szerződés nélkül. Az új földgázkereskedelmi szerződéssel nem rendelkező felhasználási helyet a földgázelosztó külön értesítés nélkül, azonnal kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban az elosztó a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint jár el.