Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

  

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Miért kaptam ezt a levelet?

Mivel megváltozott az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre, így az egyetemes szolgáltató megkezdte a szolgáltatást igénybe vevők körének ellenőrzését.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha egyetemes szolgáltatásra jogosult vagyok?

Amennyiben Ön egyetemes szolgáltatásra akár lakossági, akár nem lakossági ügyfélként jogosult, úgy a levélben megadott határidőig nyilatkoznia kell az alábbi linken: mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-foldgaz.

Kérjük, nyilatkozattétel során figyeljen, hogy az összes felhasználási helye tekintetében tegye meg nyilatkozatát.

Különösen figyeljen a levélben megadott határidőre, mert ha eddig nem nyilatkozik a fent megadott linken, úgy jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni.

Ha az igazoltatási szakaszban bizonyosodik be, hogy az ügyfél nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron kell elszámolni, mint ha a jogosultság hiánya már a nyilatkoztatási szakaszban kiderült volna.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓKÉNT egyetemes szolgáltatásra jogosult vagyok?

Amennyiben Ön egyetemes szolgáltatásra lakossági ügyfélként jogosult, úgy a levélben megadott határidőig egyrészt nyilatkoznia kell az alábbi linken: mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-foldgaz.

Másrészt, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatát is tegye meg a megadott határidőig a megfelelő módon, azaz

 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás- vagy szállóférőhely-üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

 • Lakóépületek (pl. társasházak, lakásszövetkezetek) közös fogyasztására vonatkozóan az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül, elektronikusan megküldeniük.
 • A vallási közösségek a részben a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgáló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.

Kérjük, nyilatkozattétel során figyeljen, hogy az összes felhasználási helye tekintetében tegye meg nyilatkozatát.

Különösen figyeljen a levélben megadott határidőre, mert ha eddig nem nyilatkozik a fent megadott linken, úgy jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni.

Ha az igazoltatási szakaszban bizonyosodik be, hogy az ügyfél nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron kell elszámolni, mintha a jogosultság hiánya már a nyilatkoztatási szakaszban kiderült volna.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha NEM vagyok jogosult az egyetemes szolgáltatásra?

HALADÉKTALANUL KERESSEN VERSENYPIACI KERESKEDŐT.

Amennyiben nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, kérjük akkor is tegye meg nyilatkozatát, azonban, ellátását a későbbiekben nem biztosítjuk, ellátásáról Önnek kell gondoskodnia versenypiacon.

A 2022. augusztus 1-je és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megszüntetése közötti időszakban felhasznált energia elszámolása az mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok oldalon bemutatott ellátási feláron történik.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha csak egyes felhasználási helyeimen vagyok jogosult nem lakossági felhasználóként egyetemes szolgáltatásra?

A mikrovállalkozás kizárólag azon felhasználási helyek tekintetében jogosult egyetemes szolgáltatásra, amelyek vásárolt kapacitása a 20m3/h értéket nem haladja meg.

Kérjük, nyilatkozattétel során figyeljen, hogy az összes felhasználási helye tekintetében tegye meg nyilatkozatát.

 

 

Ki jogosult egyetemes földgázszolgáltatásra?

2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a) a lakossági felhasználó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a lakóépület (pl.társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amennyiben
  • az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek,
  • olyan felhasználási hely (mérési pont) fogyasztása céljára vásárol földgázt, amelyen található tulajdonában álló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, ÉS amely tekintetében a fölgázvételezés nem kizárólag a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet.
 • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások üzemeltetője,
 • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhelyek üzemeltetője
 • egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás, vagy szállóférőhely
 • az épület közös mérése vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha az épületben található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely.

valamint

b) az a nem lakossági fogyasztó, aki

 • 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik, ÉS
 • mikrovállalkozásnak minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján, ÉS 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron, kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) közös fogyasztása mértékéig, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amennyiben
  • az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülésnek.
  • olyan felhasználási hely (mérési pont) fogyasztása céljára vásárolnak földgázt, amelyen található tulajdonukban álló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, ÉS amely tekintetében a fölgázvételezés nem kizárólag a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így vásárolt fölgázzal nem folytatnak jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet.
 • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások üzemeltetője,
 • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhelyek üzemeltetője
 • egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás, vagy szállóférőhely.
 • az épület közös mérése vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha az épületben található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron, kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia

Mi minősül szállóférőhelynek? Mikor tudja a szállóférőhely-üzemeltető az egyetemes szolgáltatást lakossági ügyfélként igénybe venni?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Szállóférőhely-üzemeltetőként akkor minősül lakossági fogyasztónak, ha a szállóférőhely (lakóegység) mint felhasználási hely ellátására vonatkozik a szerződés.

Ha nem a szállóférőhely (lakóegység) minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen a szállóférőhelyet is magában foglaló épület közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, 
  • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • az egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található szállóférőhely.

Ha nem a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a szállóférőhelyen belüli (önálló) fogyasztás mérése más fogyasztással együtt valósul meg, akkor lakosságként a közös mérés vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany jogosult egyetemes szolgáltatásra.

A felhasználónak minősülő jogalany alatt bármely olyan felhasználó értendő, aki valamely jogcímen (pl. tulajdonos, vagyonkezelő, üzemeltető) az érintett gázfogyasztókészülék, illetve közös mérő tekintetében földgázellátásra vonatkozó szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik.

Kell-e nyilatkozni annak az ügyfélnek lakossági fogyasztói jogosultságáról, aki 2022. augusztus 1-jét követően vált lakossági fogyasztóvá?

IGEN.

A jogosultság érvényesítése érdekében a lakossági fogyasztóvá vált felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek), mérési pont(ok) tekintetében vált lakossági fogyasztóvá.

Az egyetemes szolgáltató az újonnan lakossági fogyasztóknak minősülőkre vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételt az alábbi módon lehet megtenni:

 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás- vagy szállóférőhely-üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.
 • A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.
 • A lakóépületek (pl. társasházak, lakásszövetkezetek) közös fogyasztására vonatkozóan az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül, elektronikusan megküldeniük.
 • A vallási közösségek a részben a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgáló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.
 • A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a vallasikozosseg@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

Ki minősül mikrovállalkozásnak (aki nem lakosságként az egyetemes szolgáltatást igénybe veheti)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ÉS

b) éves nettó árbevétele VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás a törvény értelmében: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében,

a) ha van beszámoló vagy adóbevallás (pl. 2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén):

 • teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,
 • tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b) ha nincs beszámoló vagy adóbevallás (pl. tevékenységét 2022-ben kezdett vállalkozás esetén):

 • a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Az eddig nem lakossági társasház, lakásszövetkezet jogosult egyetemes szolgáltatást igénybe venni?

IGEN.

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva megszűnt, kérjük, lakossági fogyasztóként történő ellátása érdekében nyilatkozzon.

A nyilatkozat ITT tehető meg.

FIGYELEM! A társasházakat, lakásszövetkezeteket megillető többlet kedvezményes mennyiség igénybevételéhez nyilatkozat szükséges, amely a fenti egyszerűsített ajánlatkérés részeként tehető meg.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető el.

Mi lesz a központi fűtéses nem lakossági társasházakkal? / Hogyan történik a nem lakossági társasházakkal a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva megszűnt, így újabb szerződéskötés szükséges a lakossági ellátás biztosításához. Az ezzel kapcsolatos egyszerűsített ajánlatkérés (nyilatkozat) ITT elérhető.

FIGYELEM! A társasházakat, lakásszövetkezeteket megillető többlet kedvezményes mennyiség igénybevételéhez nyilatkozat szükséges, amely a fenti egyszerűsített ajánlatkérés részeként tehető meg.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető el.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől lakosságként vagy nem lakosságként egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

NEM.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig a helyi önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni – vagyonkezelője, ingatlankezelője nem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig lakossági fogyasztóként szerződni. A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron, kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

IGEN.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron, kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

A nem lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 54 810 MJ/év/felhasználási hely fogyasztásáig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 54 810 MJ/év/felhasználási hely fogyasztása felett az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron

vételezhetnek földgázt.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT, a hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan, a fogyasztási jelleggörbe szerint biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Mi történik, ha a nem lakossági felhasználó fogyasztása meghaladja az 54 810 MJ/év/felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben az 54 810 MJ/év/felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron kell elszámolni. A hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan, a fogyasztási jelleggörbe szerint biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Hogyan veszi figyelembe az elszámolás a kedvezményt?

Az 54 810 /év kedvezmény felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan, a fogyasztási jelleggörbe szerint biztosított. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezményes 54 810 MJ hőmennyiség éves szinten, de azon belül időarányosan vehető igénybe:

 • átalánydíj (egyenletes részszámla) esetén naparányos elszámolás történik: a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron, az e feletti mennyiséget pedig az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron,
 • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT , a hirdetmény ITT érhető el.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az 54 810 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/felhasználási hely kedvezményes sávhatárt biztosít.

Hogyan lesz ellátva az, aki nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított ügyfelek esetében az ellátás nem biztosított, arról a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználónak magának kell gondoskodnia az ellátásáról, mihamarabb szükséges új földgázkereskedelmi szerződést kötnie. Az új földgázkereskedelmi szerződéssel nem rendelkező felhasználási helyet ugyanis a földgázelosztó külön értesítés nélkül, azonnal kikapcsolhatja, a kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban pedig a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint jár el.

Annak az ügyfélnek, aki nem jogosult egyetemes szolgáltatásra,kell-e új földgázkereskedőt keresnie az ellátása érdekében?

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított ügyfelek esetében az ellátás nem biztosított, arról a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználónak magának kell gondoskodnia az ellátásáról, mihamarabb szükséges új földgázkereskedelmi szerződést kötnie. Az új földgázkereskedelmi szerződéssel nem rendelkező felhasználási helyet ugyanis a földgázelosztó külön értesítés nélkül, azonnal kikapcsolhatja, a kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban pedig a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint jár el.

Mi történik az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ügyfelek egyetemes szolgáltatási szerződésével?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló földgázkereskedelmi szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

Hogyan érinti az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnése az elosztóhálózat-használati szerződéseket?

Magát a szerződést NEM, azonban az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottkénti kezelését IGEN.

Az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnt.

Ha a felhasználó igénybe veszi a veszélyhelyzeti szabályozás alapján 2023. január 1-jétől az MVM Next mint versenypiaci kereskedő által, üzletszabályzata alapján biztosított ellátást, és elosztóhálózat-használati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, akkor a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését az MVM Next mint versenypiaci kereskedő kezeli.