Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

 

Ki jogosult egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra?

2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)      a lakossági fogyasztó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • ÚJ! a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki esetében az alábbi feltétlek együttesen teljesülnek

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • ÚJ! a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • ÚJ! 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
 • ÚJ! 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31. napjáig:

i.   az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),

ii.   állami bérlakások, szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakás, a szállóférőhely üzemeltetője.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Ki minősül mikrovállalkozásnak, ami a nem lakossági fogyasztó státusz új feltétele?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás értelmezése a törvény értelmében: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

a)    2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén (van beszámoló vagy adóbevallás):

i.     teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,

ii.    tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,

iii.     az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    2022-ben tevékenységet kezdett vállalkozás esetén (nincs beszámoló vagy adóbevallás (újonnan alapított)):

i.     a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,

ii.      az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Mi minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Jogosult-e a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján szerződött egyetemes szolgáltatóval?

Igen, kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén.

Az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás jogosult egyetemes szolgáltatásra, amely

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

Nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely

 • 2022. június 18-án versenypiacon szerezte be a villamos energiát, vagy
 • nem kisfeszültségen vételez, vagy
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A vagy annál nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

A nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron,
 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron

vételezhetnek villamos energiát.

A hirdetmény ITT érhető el.

Mi történik, ha a nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) fogyasztása meghaladja a 4606 kWh/év/összes felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben a 4606 kWh/év/összes felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron kell megfizetni.

Az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott ár nem minősül hatósági árnak.

A hirdetmény ITT érhető el.

Jogosult-e 2022. július 31-ét követően egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó, ha 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát?

NEM, ebben az esetben nem jogosult egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó akkor sem, ha mikrovállalkozásnak minősül.

Van-e bármi teendője annak a nem lakossági fogyasztónak, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Van-e bármi teendője annak, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Milyen formában kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Kell-e nyilatkoznia a jogosultságról az önkormányzatoknak, állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetőjének?

A jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználónak egyetemes szolgáltatója felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

Nem.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni.

Az önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult ezen bérlakások tekintetében lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatóval lakossági árszabás szerint szerződést kötni az általa kezelt önkormányzati bérlakásokra?

Nem.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakások tekintetében az önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni.

Az önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult ezen bérlakások tekintetében lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Hol kell nyilatkozni?

Kérjük a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik azzal, aki nem, vagy 2022. július 1-je után nyilatkozik arról, hogy nem jogosult a villamos energiát az egyetemes szolgáltatótól vásárolni?

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a villamos energiát nem jogosult egyetemes szolgáltatótól vásárolni, az egyetemes szolgáltató ezen felhasználó tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Hogyan lesz ellátva az, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az a felhasználó, aki 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az arra jogosult felhasználó villamosenergia-ellátását, ha a felhasználó nyilatkozata 2022. július 1-jéig megérkezik.

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést 2022. július 1-jéig honlapján közzéteszi.

Mi történik a meglévő egyetemes szolgáltatási szerződésekkel?

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik.

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoznak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja a villamosenergia-ellátást a honlapon közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést 2022. július 1-jéig honlapján közzéteszi.

Mi történik, ha az egyetemes szolgáltatási jogosultságát elvesztő felhasználó nem nyilatkozik 2022. július 1-jéig?

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Érinti-e a rendelet a hálózathasználati szerződéseket?

Magát a szerződést nem, azonban a hálózathasználati-szerződés megbízottkénti kezelését igen. A hálózathasználati-szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnik.

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jétől a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a fogyasztó felé.

Hogyan történik a rendszerhasználati díjak fizetése a végső menedékesi időszakban?

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én a Vet. 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jétől a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a fogyasztó felé.

Kell-e a végső menedékes ellátásra szolgáltatót keresni?

NEM.

Az a 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát 2022. július 1-jéig egyetemes szolgáltatója részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes és a 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között – jogszabály erejénél fogva - 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. közötti időszakra határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal. A mintaszerződés és az abban hivatkozott hirdetmény ITT érhető el.

A szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozat űrlapját ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

FIGYELEM! Ha az egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jét követően megállapítja, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatást vesz igénybe, akkor a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Milyen tartalommal jön létre a végső menedékes villamosenergia-vásárlási szerződés?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes és a 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között – jogszabály erejénél fogva - 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. közötti időszakra határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal. A mintaszerződés és az abban hivatkozott hirdetmény ITT érhető el.

A szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozat űrlapját ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Van-e lehetőség a végső menedékes ellátásból 2022. december 31-e előtt kilépni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes és a 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között – jogszabály erejénél fogva - 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. közötti időszakra határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. A mintaszerződés és az abban hivatkozott hirdetmény ITT érhető el.

A szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozat űrlapját ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Hogyan történik az egyetemes szolgáltatási szerződés lezárása és hogyan teljesül az elszámolási kötelezettség a felek között?

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik.

A szerződés megszűnését követően a 2022. július 1-jéig nyilatkozó, végső menedékes ellátásba kerülő felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltató végszámlát bocsát ki, az elosztói engedélyes által becsült mérőállás alapján.

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a villamos energiát nem jogosult egyetemes szolgáltatótól vásárolni, az egyetemes szolgáltató ezen felhasználó tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el. Ezen felhasználók tekintetében az elszámoláshoz szükséges adatok rendelkezésre állását követően kerül a végszámla kiállításra.

Az egyetemes szolgáltatásban eddig használt applikációk és online felületek ugyanúgy elérhetőek lesznek a végső menedékes szolgáltatásban is?

Nem lesznek elérhetők.

Ha jogosult vagyok végső menedékes ellátásra, akkor kötelező azt igénybe vennem?

NEM

Amennyiben nem kívánja a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást, kérjük a jogosultság megszűnésével egyidejűleg erről is nyilatkozzon.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, a jelenlegi szerződése megszűnését követő naptól új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

Ha nem veszem igénybe a végső menedékes ellátást, akkor is a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti határidők az irányadók a kereskedőváltásra?

NEM.

Amennyiben nem veszi igénybe a végső menedékes ellátást, úgy a kereskedőváltásra az általános szabályok az irányadók.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, 2022. augusztus 1-jétől új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.