Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

 

Ki jogosult egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra?

2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)      a lakossági fogyasztó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • ÚJ! az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • ÚJ!  az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok,
 • ÚJ! az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki

 • kisfeszültségen vételez, ÉS
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik, ÉS
 • ÚJ! mikrovállalkozásnak minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján, ÉS 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • ÚJ! az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ! Az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem).
 • ÚJ! Az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ki minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Kell-e nyilatkoznia a lakossági fogyasztói jogosultságról a helyi önkormányzatoknak, valamint az állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetőinek?

IGEN.

A jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek) tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ki minősül mikrovállalkozásnak (aki nem lakosságként az egyetemes szolgáltatást igénybe veheti)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ÉS

b) éves nettó árbevétele VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás a törvény értelmében: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében,

a)    ha van beszámoló vagy adóbevallás (pl. 2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén):

 • teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy (egyéni vállalkozó esetén) adóbevallás szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,
 • tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    ha nincs beszámoló vagy adóbevallás (pl. tevékenységét 2022-ben kezdett vállalkozás esetén):

 • a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Jogosult-e 2022. július 31-ét követően egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó, ha 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát?

NEM.

Ebben az esetben NEM jogosult egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó akkor sem, ha mikrovállalkozásnak minősül.

FIGYELEM! A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Az eddig nem lakossági társasház, lakásszövetkezet jogosult egyetemes szolgáltatást igénybe venni?

IGEN.

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva vagy megszűnt, vagy azt a lakossági célú igénybevétel érdekében módosítani szükséges, kérjük, lakossági fogyasztóként történő ellátása érdekében nyilatkozzon.

A nyilatkozat az ITT elérhető felületen keresztül hamarosan megtehető.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető elő.

Jogosult-e a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján szerződött egyetemes szolgáltatóval?

IGEN, de kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén.

Az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás jogosult egyetemes szolgáltatásra, amely tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik,
 • 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

Nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely

 • 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatótól (hanem pl. versenypiacon) szerezte be a villamos energiát, vagy
 • nem kisfeszültségen vételez, vagy
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A vagy annál nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől lakosságként vagy nem lakosságként egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

NEM.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig a helyi önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni – vagyonkezelője, ingatlankezelője nem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig lakossági fogyasztóként szerződni.  A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEMde az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

IGEN.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A nem lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 4606 kWh/év/felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron,
 • 4606 kWh/év/felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron

vételezhetnek villamos energiát.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT , a hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Mi történik, ha a nem lakossági felhasználó fogyasztása meghaladja a 4606 kWh/év/felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben a 4606 kWh/év/felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron kell megfizetni. A hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Hogyan veszi figyelembe az elszámolás a kedvezményt?

A 4606 kWh/év kedvezmény felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezmény érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

 • a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva,
 • az e feletti rész elszámolása az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron történik.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT, a hirdetmény ITT érhető el.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval az egyetemes szolgáltató elszámolna.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT érhető el.

Bruttó elszámolás a szabályozás nem érinti.

Van-e bármi teendője annak a nem lakossági fogyasztónak, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatótól villamos energiát vásárolni?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ha 2022. augusztus 15-ig nyilatkozom, akkor is szankciós áron történik az elszámolás a jogosulatlan igénybevétel időszakára?

NEM.

Azon nem lakossági fogyasztó esetében a szankciós elszámolás nem alkalmazható, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, és a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével nyilatkozik.

A 2022. augusztus 15-ig nyilatkozó felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltató a hirdetményben közzétett áron számol el. A hirdetmény ITT érhető el.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Milyen formában kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

A nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Hol kell nyilatkozni a jogosultság megszűnéséről?

Kérjük a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik azzal, aki nem, vagy 2022. augusztus 15-e után nyilatkozik arról, hogy nem jogosult villamos energiát az egyetemes szolgáltatótól vásárolni?

A 2022. augusztus 15. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől),
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra biztosított villamos energia elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

A 2022. október 31. után beérkező nyilatkozatok esetén a végső menedékes ellátás nem biztosított, a felhasználónak magának kell ellátásról gondoskodnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Hogyan lesz ellátva az, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó, aki 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja 2022. december 31-ig a villamosenergia-ellátást, ha a felhasználó ennek igénybevételére irányuló nyilatkozatot tesz.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoztak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1-jétől biztosítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a villamosenergia-ellátást a honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. július 31. között érkezett be

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. szeptember 1-jétől kerül sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022 augusztusában biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 15. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. október 1-jétől kerülhet sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (azaz 2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 1. között) biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 16. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől),
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (a fenti pl. esetén 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. között) biztosított villamos energia elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Ha megszűnik 2022. augusztus 1-jétől a jogosultság, kell-e új villamosenergia-kereskedőt keresni az ellátás érdekében?

NEM.

Az az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát az őt ellátó egyetemes szolgáltató részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra. Ez esetben a villamosenergia-ellátást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja 2022. december 31-ig.

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoztak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1-jétől biztosítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a villamosenergia-ellátást a honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. július 31. között érkezett be

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. szeptember 1-jétől kerül sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022 augusztusában biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 15. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására 2022. október 1-jétől kerülhet sor,
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (azaz 2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 1. között) biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 16. és 2022. október 31. között beérkező nyilatkozatok esetében

 • a végső menedékes ellátás biztosítására a nyilatkozat beérkezését követő második hónap elsejével kerülhet sor (pl. 2022. szeptember 15-én beérkező nyilatkozat esetén 2022. november 1-jétől), 
 • az egyetemes szolgáltató által 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés közötti időszakra (a fenti pl. esetén 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. között) biztosított villamos energia elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Milyen tartalommal jön létre a végső menedékes villamosenergia-vásárlási szerződés?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes és a végső menedékes ellátást igénybe vevő felhasználó között – jogszabály erejénél fogva - 2022. december 31-ig terjedő időszakra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A végső menedékes igénybevételéhez (nyilatkozathoz) szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Mi történik az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésekkel?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Hogyan történik az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés lezárása, és hogyan teljesül az elszámolási kötelezettség a felek között?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

A 2022. július 1-jéig nyilatkozó, végső menedékes ellátásba kerülő felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltató a szerződés megszűnését követően végszámlát bocsát ki, az elosztói engedélyes által becsült mérőállás alapján.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. július 1. és 2022. augusztus 15. között érkezik be az egyetemes szolgáltató által biztosított villamos energia elszámolása az egyetemes szolgáltató által meghatározott, hirdetményben közzétett egységáron történik. (A hirdetményt ITT éri el.)

A 2022. augusztus 15. után beérkező nyilatkozatok esetében az egyetemes szolgáltató által a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt biztosított villamos energia elszámolása szankciós áron történik, amelynek egységára legalább az alkalmazott árszabás ötszöröse.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot bekérni és ellenőrizni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés lezárásával elvész az éves szaldóelszámolás?

NEM, ha végső menedékes ellátásba kerül.

Annak érdekében, hogy az éves szaldóelszámoláskor többlettermeléssel rendelkező HMKE tulajdonos ügyfeleket ne érje hátrány a rendkívüli elszámolás miatt, a végső menedékes az éves elszámolás idején a rendszerhasználati díjak kiszámításánál az egyetemes szolgáltató rendkívüli elszámolásának eredményét is figyelembe veszi.

A fenti szabály nem vonatkozik azokra, akik nem veszik igénybe a végső menedékes ellátást.

Érinti-e a változás a hálózathasználati szerződéseket?

Magát a szerződést NEM, azonban a hálózathasználati-szerződés megbízottkénti kezelését IGEN. 

A hálózathasználati-szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnik.

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a végső menedékes ellátásba került felhasználó felé.

Hogyan történik a rendszerhasználati díjak fizetése a végső menedékesi időszakban?

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a végső menedékes ellátásba került felhasználó felé.

Az egyetemes szolgáltatásban eddig használt applikációk és online felületek ugyanúgy elérhetőek lesznek a végső menedékes szolgáltatásban is?

NEM.

Van-e lehetőség a végső menedékes ellátásból 2022. december 31-e előtt kilépni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes és a végső menedékes ellátást igénybe vevő felhasználó között – jogszabály erejénél fogva – 2022. december 31-ig terjedő időszakra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

A határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést a végső menedékes ellátást megkezdését megelőző hónap tizedik napjáig honlapján közzéteszi. (Az alkalmazandó mintaszerződéseket és az azokban hivatkozott hirdetményeket ITT éri el.)

A végső menedékes igénybevételéhez (nyilatkozathoz) szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha jogosult vagyok végső menedékes ellátásra, akkor kötelező azt igénybe vennem?

NEM.

Amennyiben nem kívánja a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást, kérjük a jogosultság megszűnésével egyidejűleg erről is nyilatkozzon.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

Ha nem veszem igénybe a végső menedékes ellátást, akkor is a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti határidők az irányadók a kereskedőváltásra?

NEM.

Amennyiben nem veszi igénybe a végső menedékes ellátást, úgy a kereskedőváltásra az általános szabályok az irányadók.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végső menedékes ellátást nem veszi igénybe, új szerződéssel kell ellátását biztosítania. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia! Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződés nélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.