Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

 

Általános információk

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

Lakossági fogyasztónak minősül:
  • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
  • a lakóépülete (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében amennyiben
   • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
   • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
   • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amennyiben
    • az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek
    • olyan felhasználási hely (mérési pont) fogyasztása céljára vásárol földgázt, amelyen található tulajdonában álló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, ÉS amely tekintetében a földgázvételezés nem kizárólag a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésben vagy 12/A § (1) bekezdésben meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet.
    • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője/ingatlankezelője nem)
    • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások üzemeltetője.
    • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhelyek üzemeltetője
    • egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található bérlakás, állami bérlakás, vagy szállásférőhely.
    • az épület közös mérése vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha az épületben található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szálláóférőhely

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei árnak megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni.

Az éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető (sőt szükség esetén módosítható is) az éves fogyasztási adat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is kaphat tájékoztatást. Elérhetőségeinkről tájékozódjon a www.mvmnext.hu/foldgaz oldalon a az elérhetőségek menüpontban.

Kell-e nyilatkoznia lakossági fogyasztói jogosultságáról annak, aki 2022. augusztus 1-jét követően vált lakossági fogyasztóvá?

IGEN

A jogosultság érvényesítése érdekében a lakossági fogyasztóvá vált felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek), mérési pont(ok) tekintetében vált lakossági fogyasztóvá. Az egyetemes szolgáltató az újonnan lakossági fogyasztóknak minősülőkre vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni. A nyilatkozattételt az alábbi módon lehet megtenni:

  • A lakóépületeknek (pl. társasházak, lakásszövetkezete) az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül elektronikusan megküldeniük.
  • A vallási közösségek a részben a 2011. évi CCVI. törvény 12 § (1) bekezdésben vagy a 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerő lakhatására szolgáló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parólia, rendház tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a vallasikozosseg@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

  • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás- vagy szállóférőhely-üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek mint felhasználási helyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

  • Önkormányzati bérlakást, állami bérlakást vagy szállóférőhelyet magában foglaló épület(ek) közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék tekintetében a nyilatkozattételhez stükséges űrlapot ITT érik el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

  • Felhasználási helynek nem minősülő önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely (önálló) fogyasztásának közös mérése tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

Amennyiben nem egyetemes szolgáltató látja el, úgy a lakossági jogosultság igénybevételének feltétele az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megkezdése.

vissza a főoldalra>>

 

 

Árak és tarifák

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztás felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

vételezhetnek földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

2022. augusztus és szeptember hónapokban: 21,416 Ft/MJ

2022. október hónaptól 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe alapján) biztosított.

vissza a főoldalra>>

 

 

Számlázás és elszámolás

Átalánydíjas (egyenletes részszámlás) vagyok, és az éves elszámolást követően megemelkedett a részszámlám fizetendő értéke. Miért van ez, mit tehetek?

2024 áprilisától ez a jelenség már nem fordulhat elő, ugyanis az MVM Next az ügyfelek érdekében módosította a kedvezmény elszámolását egyenletes részszámlás ügyfeleinél.

A módosításra a rezsicsökkentett és a magasabb egységár egyenletes megosztása miatt került sor annak érdekében, hogy bizonyos leolvasási időszak és fogyasztás együttes fennállása ne okozhasson egy-egy kiugró részszámlát ebben az ügyfélkörben. A megújult kedvezményelszámolás lényege, hogy a kedvezményes évre járó 63.645 MJ rezsicsökkentett árú gázt naparányosan osztjuk el a részszámlákban az év minden napjára. Ez a 2024-es 366 napos évben napi 173,9 MJ (legalább kb. 4,96 m3). A havi számlában ezt a mennyiséget szorozzuk meg az elszámolt napok számával.

 

* Tájékoztató adat 35,05 MJ/m3-es átlagos fűtőértékkel és 1,0000-es korrekciós tényezővel, kerekítve

Az adott hónapban ezen gázmennyiség erejéig rezsicsökkentett áron számlázunk, az e fölötti gázfogyasztást pedig már a magasabb áron számoljuk el.

Az új elszámolási módszerrel a részszámlák még kiszámíthatóbbakká, ezáltal még tervezhetőbbé válnak.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Az alábbiakban ahhoz adunk segítséget, hogy a számlázás érthető legyen ügyfeleink részére.

A kedvezményes földgázmennyiségfelhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (63 645 MJ/év, illetve legalább 1729 m3/év) egy éves időtartamra érvényes.Ez a gázmennyiség érvényes augusztus 1. és július 31. között. A fel nem használt kedvezményes gázmennyiség nem vihető át egyik kedvezményes évről a másikra.

Leolvasást követően Ön mindenképpen a ténylegesen felhasznált gázt fogja kifizetni, és az elszámolószámla összegének kiszámításakor figyelembe vett kedvezményes mennyiségnél teljesen mindegy, hogy az éves elszámolásig havonta diktált, hőmérsékletfüggő részszámlát vagy havi átalányt fizetett. Azt is fontos tudni, hogy az idő- és fogyasztásarányos számítás miatt esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség az adott kedvezményes éven belül nem vész el, azt a következő elszámolás során vesszük figyelembe.

A tényleges fogyasztást minden esetben rezsicsökkentett áron számoljuk el a kedvezményes mennyiség mértékéig (a jelleggörbe alapján elszámolási időszakra jutó idő- és fogyasztásarányos részéig). Ha pedig többet fogyasztott, azt a mennyiséget már a magasabb, lakossági piaci áron. A tényleges fogyasztás alakulását fűtés esetén a külső hőmérséklet erőteljesen befolyásolja, a jelleggörbe ezt az időjárásfüggő jelleget képezi le a lehető legpontosabban, és a kedvezmény kiosztását ehhez a vélelmezett fogyasztási jelleghez igazítja. Az időjárásfüggő jelleg alkalmazásával nyári időszakban alacsonyabb fogyasztáshoz alacsonyabb kedvezményes mennyiség, fűtési időszakban magasabb fogyasztáshoz magasabb kedvezményes mennyiség kapcsolódik.

Ügyfeleink számára elszámoláskor biztosítjuk tehát

 • a jelleggörbe alapján korábban ki nem használt, el nem fogyasztott kedvezményes mennyiség kiosztását,
 • valamint a korábban magasabb áron számlázott tételek korrekcióját, ha az elszámolást megelőzően készült számlák tartalmaznak versenypiaci költségeket tükröző magasabb energiaárat, de a jelleggörbe alapján van még az időszakra járó kedvezményes mennyiség.

Az elszámoláskor történik a jelleggörbe alapján kiosztható kedvezményes mennyiséget meghaladó mennyiség korrekciója is.

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő gázmennyiségekre fizeti meg és nem a bediktált mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben bár havonta kisebb összegű számlák érkeznek, az éves elszámolást követően egy összegben lesz kiszámlázva a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált gáz, amely így egyszerre nagy összegű elszámolószámlát eredményezhet.

Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

Átalányfizetés (egyenletes részszámlázás) esetén a két leolvasás között kiállított számlákban (részszámlákban) a számla összegének és így a kedvezményes mennyiségnek a meghatározása elválik a jelleggörbealapú meghatározásától. A részszámlákban a várható éves fogyasztás naparányos megosztását alkalmazzuk akkor is, ha fűtenek a gázzal, tehát időszakonként jelentősen eltérő mértékű a felhasználás.

Bár átalánydíjas fizetéskor a havi számlákban a kedvezményes mennyiséget naparányosan, egyenletesen osztjuk el, azonban éves elszámolásnál a teljes körű elszámolás érdekében ez esetben is az ügyfél fogyasztását jellemző jelleggörbét alkalmazzuk, amely télen sokkal magasabb, ha fűtenek a gázzal.

A kedvezményes időszakot és a kedvezmény kiadását, így a 63 645 MJ kedvezmény felhasználására biztosított, augusztus 1. és július 31. közötti időszakon belüli éves leolvasás és ehhez igazodó éves elszámolás időpontja a jelleggörbe alapján megbontja, és így

 • a leolvasást követő elszámolószámlában korrigáljuk a részszámláknak a fogyasztás szezonalitását figyelmen kívül hagyó kedvezménykiosztását;
 • a július 31-e (a kedvezményes év fordulója) előtti jellemzően négy hónapban történő éves leolvasás esetén az elszámolószámlát követően a augusztus 1. és július 31. közötti éves kedvezménykeretet várhatóan megközelítő vagy túllépő ügyfél azt tapasztalhatja, hogy a részszámlák fizetendő értéke megnövekedett. A július 31-éig tartó időszakra kiállított részszámlák – a fűtési szezon fogyasztásának mértékétől függően – tartalmazhatnak magasabb arányban lakossági piaci árat, de akár csak azt is. Az ügyfél kérésére külön elbírálás nélkül biztosítjuk a 12 havi részletfizetés lehetőségét. Többféle megoldást is kínálunk, amelyek összességében akár kedvezőbb alternatívát jelenthetnek (pl. részmennyiség módosítása, diktálásra átállás stb.). Érdemes tehát ügyfélszolgálatainkat megkeresni, ahol az ügyfelek segítséget kaphatnak a helyzetükhöz legjobban igazodó, legelőnyösebb számlázási és fizetési mód kiválasztásában

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik.* Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ (amennyiben a kedvezményes időszakban a február 29 napos, úgy egy napra vetítve 173,9 MJ), köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5-5 m3.

A számlákban a rezsicsökkentett áron adható gázmennyiséget úgy számoljuk ki, hogy az adott számlázási időszakra jutó napok számát megszorozzuk az egy napra jutó rezsicsökkentett áron kapott kedvezményes gázmennyiséggel.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az adott számlázási időszakra (hónapra) vonatkozóan mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni. Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget. Az idő- és fogyasztásarányos (jelleggörbe szerinti) elszámolás alapján tehát éves szinten 63 645 MJ, legalább 1729 m3 gáz biztosított rezsicsökkentett áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakában esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak során a szolgáltató figyelembe veszi a kedvezményes időszakon belül.

A havi elszámolásben a kedvezményes, rezsicsökkentett határ attól függően változik, hogy az adott számlázási időszak (hónap) hány napos

Az alábbi grafikonokon két példán keresztül mutatjuk be a rezsicsökkentett áron biztosított kedvezményes mennyiség számítását a augusztus 1. és július 31. közötti időszakra. Az első esetben az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3 ( 52 350 MJ), azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott, 63 645 MJ, legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség, míg a második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3 (69 800 MJ), azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

Mindkét esetben az első 11 hónapon át egyenletes mennyiségről készül részszámla, azonban az éves elosztói leolvasást követően az elszámoló számla mértéke a megelőző 11 részszámlától eltérő lehet, hiszen a tényleges fogyasztás ebben az utolsó számlában kerül elszámolásra. Ha a részszámla alapját képező mennyiség jól volt beállítva, az elszámoló számla nem tartalmaz nagy eltérést. A következő évre a szolgáltató a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja a havi átalány mennyiségét, de ezt az ügyfél – például változó fogyasztási szokása miatt - módosíthatja.

 

1.eset

2. eset

A valóságban ügyfeleink túlnyomó többségének az éves leolvasást követő elszámolás módosítja az elszámolás előtti és utáni hónapok havi részszámláiban elszámolt mennyiségeket.

Az alábbi két példában változatlan éves mennyiség esetén mutatjuk be egy december 1-jei és egy május 1-jei leolvasás hatását a részszámlákra.
(A kedvezményes évre jutó kedvezményes mennyiséget természetesen mindkét esetben megkapja az ügyfél!)

 Árkategóriák megosztása egyenletes részszámlákban decemberi leolvasás esetén (vegyes profil)

 

 Árkategóriák megosztása egyenletes részszámlákban májusi leolvasás esetén (vegyes profil)

Az ábrákon látszik, hogy az ügyfelek érdekében a havi részszámlákban az éves várható fogyasztásból kiindulva egyenletesen osztjuk el augusztus 1-jét követően a kedvezményt, de az éves elszámoláskor az addigi valós fogyasztást modellező jelleggörbe alapján számolunk el.

Így ha a kedvezményes év megelőző hónapjaiban több kedvezmény lett elszámolva, mint amennyit a fogyasztás indokolt, az éves elszámolószámlában ezt korrigáljuk. Tavaszi éves elszámolást követő, de még az adott kedvezményes évhez tartozó részszámlákban továbbra is naparányosan osztjuk ki a kedvezményt.


Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás)

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan, a fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus megoszlásához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez a kedvezményes elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A fűtési hőmérsékleti tényező alapú fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg, hogy az ügyfél az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt, ennek alapján az alábbi táblázatok mutatják meg az adott hónapra eső adott fogyasztás %-os arányát .

Az A változatú fűtési hőmérsékleti tényező alapú fogyasztási jelleggörbe az ún. vegyes profilú, amelyet akkor alkalmaz a szolgáltató, ha az ügyfél a gázt vegyesen használja fűtésre, főzéshez és vízmelegítéshez. A B változatú fűtési hőmérsékleti tényező alapú fogyasztási jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt az ügyfél csak fűtéshez használ. A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport is, az ún. lineáris gázfelhasználási jellegű. Ebben az esetben gázt csak főzésre és/vagy vízmelegítésre használja az ügyfél, viszont ez az év folyamán egyenletes felhasználást jelent, ellentétben a vegyes és fűtési célú felhasználással, amelyeknél a szezonalitást figyelembe kell venni. A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván. Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor az elosztó társaság vagy az MVM Next ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni. Amennyiben bizonytalan abban, hogy melyik elosztó társasághoz tartozik, kérjük nézze meg számláját, amelyen megtalálja az elosztó társaság megnevezését (számla 3. oldala). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a gázfelhasználás módjától függetlenül egységes a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyiség, ezért nem feltétlen érdemes váltani.

A változat: Vegyes profilú jelleggörbe

A 20 ÉVES ÁTLAGOS IDŐJÁRÁS ALAPJÁN KIALAKULT JELLEGGÖRBE, AMELYTŐL EGY ADOTT ÉV JELLEGGÖRBÉJE AZ ENYHÉBB VAGY HIDEGEBB IDŐ MIATT JELENTŐSEN ELTÉRHET.

Összesen 63645 1729 100%

Kedvezmény megosztása a 20 éves átlagos időjárás alapján kialakult jelleggörbe szerint, amelytől egy adott év jelleggörbéje az enyhébb vagy hidegebb idő miatt jelentősen eltérhet.

Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12051,30 327,39 18,94%
február 10213,68 277,47 16,05%
március 8243,29 223,94 12,95%
április 4331,39 117,67 6,81%
május 1335,40 36,28 2,10%
június 577,26 15,68 0,91%
július 596,50 16,20 0,94%
augusztus 596,50 16,20 0,94%
szeptember 1375,81 37,78 2,16%
október 5203,05 141,35 8,18%
november 7995,07 217,20 12,56%
december 11125,75 302,25 17,48%

B változat: Fűtési profilú jelleggörbe

A 20 ÉVES ÁTLAGOS IDŐJÁRÁS ALAPJÁN KIALAKULT JELLEGGÖRBE, AMELYTŐL EGY ADOTT ÉV JELLEGGÖRBÉJE AZ ENYHÉBB VAGY HIDEGEBB IDŐ MIATT JELENTŐSEN ELTÉRHET.

Összesen 63645 1729 100%

Kedvezmény megosztása a 20 éves átlagos időjárás alapján kialakult jelleggörbe szerint, amelytől egy adott év jelleggörbéje az enyhébb vagy hidegebb idő miatt jelentősen eltérhet.

Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12540,38 340,68 19,70%
február 10628,19 288,73 16,70%
március 8577,84 232,03 13,48%
április 4507,17 122,44 7,08%
május 1009,16 27,42 1,59%
június 0 0 0,00%
július 0 0 0,00%
augusztus 0 0 0,00%
szeptember 1071,23 29,10 1,68%
október 5414,21 147,08 8,51%
november 8319,54 226,01 13,07%
december 11577,28 314,51 18,91%

* A fent bemutatott fogyasztási jelleggörbék a 20 éves átlag alapján készültek, de az adott év jelleggörbéje az enyhébb vagy hidegebb idő miatt jelentősen eltérhet az átlagostól. A számla kiállítása során figyelembe vesszük a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. Az itt feltüntetett, kedvezményesen igénybe vehető mennyiség havi százalékos eloszlása tehát csupán tájékoztatási célt szolgál, a tendenciát mutatja be, a ténylegesen, adott időszakban igénybe vehető kedvezményes mennyiség ettől eltér.

A számla kiállítása során a szolgáltató figyelembe veszi továbbá a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. A hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

A harmadik tényező, amely befolyásolja az adott hónapra igénybe vehető köbméterben számított kedvezményes mennyiséget az a korrekciós tényező. A gázmérőn az úgynevezett üzemi állapotú gázmennyiség olvasható le, amelyet át kell számítani gáztechnikai normálállapotra. Az átszámítást azért kell elvégezni, mert a gáz térfogata változik a hőmérséklettel és a légköri nyomással. Ezt az átszámítást végezzük el a korrekciós tényező alkalmazásával, amelynek értéke megtalálható a számlán.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának ezen módszere nem új a gázszolgáltatásban. Ezt a módszert a szolgáltató korábban, 2022. augusztus 1-jét megelőzően is ugyanilyen módon alkalmazta az I. és II. árkategória elszámolásánál, de mivel korábban a két ár között minimális eltérés volt, a megosztás nem okozott jelentős különbséget a számlában.

A fogyasztási jelleggörbe alapján minden napra meghatározható a kedvezményes mennyiség mértéke.

 

Összefoglalva, az éves kedvezményes mennyiség köbméterben számított egy hónapra eső részét a fogyasztási jelleggörbe, a valódi hőmérsékleti adatok és a korrekciós tényező határozzák meg. Ennek megfelelően a nyári időszakban felhasznált alacsony mennyiség is meghaladhatja a jelleggörbe által meghatározott kedvezményes mennyiséget. Ugyanakkor a havi átlagos 144 m3 kedvezményes mennyiség nem vész el, hanem átcsoportosításra kerül, így a fogyasztási jelleggörbe alapján éppen a fűtési szezonban lesz jelentősen magasabb a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség.

Az alábbi grafikonokon három példán keresztül mutatjuk be a kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első két esetben (1/A és 1/B) az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3, azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség. Az 1/A esetben a diktált mennyiség minden hónapban a fogyasztási jelleggörbe alapján biztosítható kedvezményes mennyiség alatt van. Az 1/B eset azt mutatja be, hogy előfordulhat, hogy összességében az éves időszakra vonatkozóan az ügyfél fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása mégis magasabb, mint a jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes mennyiség, így akkor a számlájában szerepelni fog lakossági piaci ár, ugyanakkor az elszámoló számla elkészültekor ezt a mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi és visszafizeti az ügyfélnek. *(A példában a grafikonról ez úgy olvasható le, hogy 2023. júliusában pirossal jelölt versenypiaci költségeket tükröző árat negatív értékként szerepeltettük.)

A második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3, azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

1/A. eset

1/B. eset

2. eset

A meleg őszi hónapok milyen hatást gyakorolnak a jelleggörbén alapuló számlázási módot választó ügyfeleink számláira?

A diktálást, vagy hőmérsékletfüggő részszámlázást választó ügyfelek egy része azt tapasztalhatta idén ősszel, hogy az előző évhez képest magasabb számlákat kapott.

Ennek oka, hogy a diktáláson alapuló számlázás, vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a rezsicsökkentett mennyiség meghatározása a fogyasztási jelleggörbe alapján történik idő- és fogyasztásarányosan. A fogyasztási jelleggörbe figyelembe veszi azt, hogy ténylegesen hány fok volt az adott számlázási időszakban és az elmúlt 20 év átlagában. Ez alapján osztja ki az adott számlázási időszakra eső rezsicsökkentett mennyiséget. Az adott számlázási időszakra eső rezsicsökkentett mennyiség tehát nem ugyanaz minden évben, hiszen minden évben más-más hőmérséklet jellemzi az egyes számlázási időszakokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy emiatt mindig a ténylegesen felhasznált földgázmennyiséget érdemes bediktálni.

A tényleges és a 20 évi átlagos hőmérsékletet azért kell figyelembe vennie, hogy a hidegebb napokon, amikor többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

Az elmúlt évekhez képest az idei évben a szeptemberi és októberi hónapokban jelentősen magasabb, sokszor 30 fokot is meghaladó hőmérséklet volt, így a kiadható kedvezményes mennyiségek alacsonyabbak lehettek a korábban megszokottnál.

Ha a ténylegesen elfogyasztott mennyiségnél többet diktált, akkor a számla végösszege magasabb arányban tartalmazhatott lakossági piaci árat.

Mivel a kedvezményes mennyiség nem vész el, télen, amikor hidegebb lesz, több földgáz mennyiség lesz rezsicsökkentett áron elszámolva a számlájukban.

Azon ügyfeleinknek, akiknek nehézséget okoz számlájuk egyösszegű kifizetése, vagy változtak a korábbi fogyasztási szokásaik, javasoljuk, hogy helyzetük mielőbbi megnyugtató rendezése érdekében lépjenek velünk kapcsolatba ügyfélszolgálati csatornáinkon és készséggel állunk rendelkezésükre.

Átalánydíjasok éves elszámolásakor hogyan veszik figyelembe a kedvezményes mennyiséget?

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás) esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását időarányosan, havi egyenlő gázmennyiségekben fizeti meg és nem a bediktált mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. A kedvezményes földgázmennyiség is naparányosan, egyenletesen szerepel a havi számlákban.

A leolvasást követő éves elszámoló számlában ugyanakkor figyelembe vesszük a jelleggörbét ügyfeleink érdekében. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztást és a kedvezményes mennyiséget az elszámolt időszakon belül nem egyenletesen, hanem az ügyfél fogyasztási jelleggörbéjének megfelelően osztjuk fel. Ezzel biztosítjuk ügyfeleink számára, hogy a nyári hónapokban ki nem használt, el nem fogyasztott kedvezményes mennyiséget a téli hónapokra el tudjuk számolni.

Az éves elszámolószámlában ugyanakkor az adott felhasználási hely jelleggörbéjén alapul az elszámolás, az elszámolt éves időszak összfogyasztását fűtés esetén a téli hónapokra súlyozzuk, nyáron alacsonyabb vagy akár zéró gázfogyasztással számolunk.

Az ügyfél kérésére külön elbírálás nélkül biztosítjuk a 12 havi részletfizetés lehetőségét. Többféle megoldást is kínálunk, amelyek összességében akár kedvezőbb alternatívát jelenthetnek (pl. részmennyiség módosítása, diktálásra átállás stb.). Érdemes tehát ügyfélszolgálatainkat megkeresni, ahol az ügyfelek segítséget kaphatnak a helyzetükhöz legjobban igazodó, legelőnyösebb számlázási és fizetési mód kiválasztásában.

Három jelleggörbe van, attól függően, hogy az adott ügyfél mire használja a gázt:

 • Fűtés: kizárólag fűtési célú felhasználás (nyáron nincs fogyasztás),
 • Vegyes: fűtési és főzési és/vagy melegvíz-előállítási célú felhasználás (nyáron alacsony fogyasztás van),
 • Lineáris: egyenletes, jellemzően főzési és /vagy melegvíz-előállítási célú felhasználás.

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha télen használok sok földgázt?

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de idő-, illetve fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként augusztus 1. és július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan vagy fogyasztási jelleggörbe szerint adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget lakossági piaci áron kell fizetni.

A kedvezményes év fordulójánál lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a július 31-ig elfogyasztott és a augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény adott felhasználási helyre, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre biztosított kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell megállapítani, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Hogyan vehetik igénybe a kedvezményes földgáz mennyiséget azok, akik most vásárolnak új ingatlant?

Időarányosan, az éves fogyasztási jelleggörbe szerint. Tehát aki nem a teljes időszakban ügyfele az MVM Next-nek (pl. később csatlakozik vagy hamarabb kilép) akkor mindig az ügyfélre jellemző jelleggörbe szerint arányos kedvezményes mennyiséget kapja meg az időszakra, függetlenül attól, hogy az ügyfél majd később milyen számlázási, elszámolási mód alapján fogja fizetni a számláját.

PÉLDA: Amennyiben egy ügyfél (ingatlanvásárlást követően) 2022. december 1-jétől lesz az MVM Next ügyfele - ezt jelzi a lenti jelleggörbén a sárga elválasztó vonal - az ezt megelőző időszakra érvényes kedvezményes mennyiségre nem jogosult, ezt követő időszakra igen. A jelleggörbéből és a táblázatból látszik, hogy a példa vonatkozásában mennyi kedvezményes mennyiségre jogosult az ügyfél. A példa tájékoztató jellegű és vegyes profilú fogyasztási jelleggörbéhez készítettük el, amely alapján az ügyfél a gázt főzéshez, fűtéshez és vízmelegítéshez használja.

 

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

Amennyiben gondot okoz Önnek a számlák kifizetése, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, adott esetben részletfizetést biztosíthatunk. A késedelmes fizetés kezelése változatlan. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség egy évre, augusztus 1. és következő év július 31. között idő- és fogyasztásarányosan, azaz a jelleggörbének megfelelően biztosított felhasználási helyenként:
 • egyenletes részszámlázás esetén a havi számlában naparányos elszámolás történik:
  • a számla az éves mennyiség 1/365-öd (amennyiben a kedvezményes év során a február 29 napos, úgy 1/366-od)részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva az e feletti mennyiséget pedig mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron (az aktuális árak ITT érhetők el)

  Az éves elszámolószámlában ugyanakkor az adott felhasználási hely jelleggörbéjén alapul az elszámolás, az elszámolt éves időszak összfogyasztását fűtés esetén a téli hónapokra súlyozzuk, nyáron alacsonyabb vagy akár zéró gázfogyasztással számolunk.

  • Az ügyfél kérésére külön elbírálás nélkül biztosítjuk a 12 havi részletfizetés lehetőségét. Többféle megoldást is kínálunk, amelyek összességében akár kedvezőbb alternatívát jelenthetnek (pl. részmennyiség módosítása, diktálásra átállás stb.). Érdemes tehát ügyfélszolgálatainkat megkeresni, ahol az ügyfelek segítséget kaphatnak a helyzetükhöz legjobban igazodó, legelőnyösebb számlázási és fizetési mód kiválasztásában.
  • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a havi számlában kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

  Tehát az éves kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

  Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el! Az elszámolás az éves időszakban biztosítja (augusztus 1-je és július 31-e között) a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

  A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik a 2022. augusztus 1-jét megelőzően alkalmazott I. és II. árkategória elszámolásával.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség idő- és fogyasztásarányosan, azaz a jelleggörbének megfelelően jár?

A kedvezményes mennyiség éves szinten augusztus 1. és július 31. között idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) biztosított felhasználási helyenként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1-jét követően adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az idő- és fogyasztásarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell meghatározni.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes földgázmennyiség felhasználási helyenként jár?

A kedvezményes mennyiség éves szinten augusztus 1. és július 31. között idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) biztosított felhasználási helyenként.

Átíráskor a kiköltöző felhasználóval úgy számolunk el, hogy ő a kedvezményes év eltelt időszakára járó kedvezményt kapja meg a jelleggörbe figyelembevételével: se többet, se kevesebbet. A beköltöző felhasználó pedig a kedvezményes év hátralévő részének kedvezményes mennyiségét, a jelleggörbének megfelelően.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év mennyiséget?

Ha adott felhasználási helyen a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

vissza a főoldalra>>

 

 

Családi közösségek

Kapnak többletkedvezményt azok, ahol egy mérő méri több külön lakás fogyasztását?

Igen, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon , ingatlanegyüttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, hatósági bizonyítvánnyal igazolt lakásnak minősülő rendeltetési egység található, és ezt a bizonyítványt benyújtják az egyetemes szolgáltatóhoz.

Kedvezmény biztosított továbbá a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára, új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén.

A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan. A többletkedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elseje és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) biztosított.

A kedvezményes többlet-földgázmennyiség igénybevételéhez a települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott új lakás esetén az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat, valamint mindkét esetben az MVM Next honlapjáról letölthető, hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány szükséges.

A minél gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a dokumentumokat, a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre küldeni de a dokumentumok benyújthatók ügyfélszolgálati irodáinkon személyesen időpontfoglalást követően vagy postai úton is.


Nyilatkozat

NYILATKOZAT lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez legfeljebb 4 lakásos felhasználási hely tekintetében, kivéve társasházak, lakásszövetkezetek

Ahol egy mérő méri több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Igen, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlanegyüttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy hatósági bizonyítvánnyal igazolt, lakásnak minősülő rendeltetési egység található, és ezt a bizonyítványt benyújtják az egyetemes szolgáltatóhoz.

A lakossági fogyasztó annyiszor jogosult igénybe venni a 63 645 MJ, legalább 1729 m3 kedvezményes mennyiséget, ahány lakás szerepel a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványban, azzal, hogy jogszabály alapján legfeljebb négy lakás után vehető igénybe a kedvezményes mennyiség.

Külön biztosított továbbá a kedvezményes mennyiség a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára, új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén.

A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől időarányosan alkalmazza. A többletkedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elseje és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) biztosított.

A kedvezményes többlet-földgázmennyiség igénybevételéhez a települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott új lakás esetén az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat, valamint mindkét esetben az MVM Next honlapjáról letölthető, hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány szükséges.

A minél gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a dokumentumokat, a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre küldeni, de a dokumentumok benyújthatók ügyfélszolgálati irodáinkon személyesen időpontfoglalást követően vagy postai úton is.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.

PÉLDA: Két lakásos családi közösség esetén amennyiben még szeptemberben benyújtják társaságunk részére a hatósági bizonyítványt, úgy a kedvezményes mennyiség időarányosan október 1-jétől illeti meg a felhasználót. A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan.

Az ügyfél augusztus 1-jétől július 31-ig 63 645 MJ kedvezményes, rezsicsökkentett áron igénybe vehető hőmennyiségre jogosult. A hatósági bizonyítvány benyújtását követően 2022. október 1-jétől további kedvezményes mennyiségre válik jogosulttá, de időarányosan, ez a jelleggörbe alapján további 61 663 MJ, ez a rendeletben meghatározott időszak arányosan csökkentett részére, 365-31-30=304 napra jár. (a grafikonon a függőleges vonal mutatja azt a határoló pontot, amikortól az ügyfél időarányosan jogosult a többlet hőmennyiségre)

Nyilatkozat

NYILATKOZAT lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez legfeljebb 4 lakásos felhasználási hely tekintetében, kivéve társasházak, lakásszövetkezetek

vissza a főoldalra>>

 

 

Nagycsaládos kedvezmények

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

IGEN.

A lakossági fogyasztók augusztus 1-jétől a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig vételezhetnek földgázt a kedvezményes, rezsicsökkentett áron. A nagycsaládosok esetében azonban az átlagfogyasztási határ magasabb: Az általános átlagfogyasztás három gyermeknél további legalább 600 m3/év mennyiséggel nő (tehát 1729 m3/év + 600 m3/év = legalább 2 329 m3/év), valamint a felhasználó a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további legalább 300 m3/év kedvezményes áron elérhető mennyiségre jogosult felhasználási helyenként.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az igényt csak annak kell benyújtania, aki jelenleg nem részesül a támogatásban.

A többletkedvezmény érvényesítése a kormányhivatali határozat átadását követően kiállított számlákban történik. A többletkedvezmény a kormányhivatal határozata szerinti kezdőidőpont és – a jogosultság folyamatos fennállása esetén – a kedvezményes év végéig fogyasztás- és időarányosan biztosított.

Fogyasztói közösség esetében az eddigiektől eltérően a nagycsaládos kedvezményre jogosult felhasználót az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, a fentiekben leírt kedvezmény illeti meg. A fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A nagycsaládos kedvezményről és a kérelem beadásának további részleteiről tájékozódhat a honlapunkon ITT.

vissza a főoldalra>>

 

 

Gyógyászati segédeszközök

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többletkedvezmény?

NEM.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után földgáz nem, csak villamos energia többletkedvezmény jár (gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztása után járó többletkedvezmény).

vissza a főoldalra>>

 

 

Diktálás

Van értelme, hogy diktáljak a kedvezményes év július 31-ei lezáródása miatt? Kezdődik a következő, azonos feltételekkel.

A kedvezményes földgázmennyiség évi 63 645 MJ, azaz legalább 1729 m3 felhasználási helyenként. Fontos tudni, hogy az éves kedvezménykeret az adott kedvezményes évben használható fel. Az első kedvezményes évben esetlegesen megtakarított, a kedvezményes keretbe még beleférő gázmennyiség nem vihető át a következő, 2023. augusztus 1-jével induló éves időszakra.

A két kedvezményes év fordulójára diktálási lehetőséget biztosítunk, de nem érdemes KÜLÖN DIKTÁLNI, Diktálás hiányában becsléssel állapítjuk meg a fordulónapi mérőállást.

HA AMÚGY IS DIKTÁL, VAGY LEOLVASÁSA VAN AUGUSZTUS 1–5. KÖZÖTT. FELESLEGES A DIKTÁLÁS AKKOR IS, HA FOGYASZTÁSA AZ ÉVES KEDVEZMÉNYES KERETEN BELÜL MARAD, HISZEN ÖNNEK TOVÁBBRA IS REZSICSÖKKENTETT ÁRON SZÁMOLJUK EL AZ ÁRAMOT ÉS A FÖLDGÁZT.

A diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben az ügyfél a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben az ügyfél nem a saját diktálási ablakában diktált, úgy július 31-ére lesz rögzítve a mérőállás az MVM Next rendszereiben, és részszámlát fog kapni az ügyfél. Az MVM Next felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Melyik számlázási mód számomra a megfelelő? Diktáljak vagy válasszam a havi egyenletes részszámlázást (átalánydíj)?

Ön összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Tehát így nyári időszakban alacsonyabbak, míg a téli hónapokban magasabbak a gázszámlái.

Ha szeretné, hogy télen-nyáron azonos gázmennyiség legyen elszámolva, válassza az átalánydíjas, egyenletes számlázást. Ennél az elszámolási módnál az éves elszámoláskor vesszük figyelembe a jelleggörbét ügyfeleink érdekében!

Ön bármikor dönthet úgy, hogy számlázási módot vált. A havi mennyiség meghatározásánál viszont mindenképpen vegye figyelembe fogyasztási szokásait!

vissza a főoldalra>>

 

 

Átalánydíjas ügyfelek

Hol tudom a részszámla mennyiséget módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a földgázfogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Ön az éves elszámoláskor a tényleges fogyasztás alapján fizet.

vissza a főoldalra>>

 

 

Önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek

Mi minősül szállóférőhelynek? Mikor tudja a szállóférőhely-üzemeltető az egyetemes szolgáltatást lakossági ügyfélként igénybe venni?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály:

 • 40/2000. (XII.12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól.
 • 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Szállóférőhely-üzemeltetőként akkor minősül lakossági fogyasztónak, ha a szállóférőhely mint felhasználási hely ellátására vonatkozik a szerződés.

Ha nem a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • az egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található szállóférőhely.

Ha nem a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a szállóférőhelyen belüli (önálló) fogyasztás mérése más fogyasztással együtt valósul meg, akkor lakosságként a közös mérés vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany jogosult egyetemes szolgáltatásra.

A felhasználónak minősülő jogalany alatt bármely olyan felhasználó értendő, aki valamely jogcímen (pl. tulajdonos, vagyonkezelő, üzemeltető) az érintett gázfogyasztókészülék, illetve közös mérő tekintetében földgázellátásra vonatkozó szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik.

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőségek vannak a lakossági ellátásra?

Ha az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a fogyasztási helynek (önálló méréssel, önálló mérési ponttal, önálló szerződéssel rendelkezik), akkor lakossági jogosultság az alábbiak szerint érhető el:

 • a helyi önkormányzat számára az önkormányzati bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig (a helyi önkormányzat vagyonkezelője/ingatlankezelője számára nem)
 • az állami bérlakás üzemeltetője számára az állami bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig
 • a szállóférőhely üzemeltetője számára a szállóférőhelyen élők ellátása biztosításának mértékéig

Ha nem az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen az önkormányzati bérlakást, az állami bérlakást vagy a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében,ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • az egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az egyik épületben található szállóférőhely.

Ha nem az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem az önkormányzati bérlakáson, az állami bérlakáson vagy a szállóférőhelyen belüli (önálló) fogyasztás mérése más fogyasztással együtt valósul meg, akkor lakosságként a közös mérés vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany jogosult egyetemes szolgáltatásra.

A felhasználónak minősülő jogalany alatt bármely olyan felhasználó értendő, aki valamely jogcímen (pl. tulajdonos, vagyonkezelő, üzemeltető) az érintett gázfogyasztókészülék, illetve közös mérő tekintetében földgázellátásra vonatkozó szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik.

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőségek van a többletkedvezmény igénybevételére?

 

Többletkedvezményre az alábbi esetekben van lehetősége az egyetemes szolgáltató által ellátott lakosági fogyasztónak:

 1. A lakóépület közös fogyasztása tekintetében, ha a szerződő lakossági fogyasztó társasház vagy lakásszövetkezet, akkor a többletkedvezmény mértékét a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások száma határozza meg. Pl: ha a lakóépületben 5 db műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 × 5) = 10 374 m3
 2. Az egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában a többletkedvezmény mértékét a gázfogyasztó készülék közös fogyasztását megvalósító (pl. központi fűtés esetén a központi fűtéssel ellátott) önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, műszakilag megosztott, önálló lakások és a szállóférőhelyek száma határozza meg. (Szállóférőhely esetén minden negyedik szállóférőhely vehető figyelembe, így 7 db szállóférőhely esetén 1729 x 1 = 1729 m3 többletkedvezmény biztosított.) Pl. ha az épület(ek)ben 4 db önkormányzati bérlakás, 3 db állami bérlakás, 2 db műszakilag megosztott, önálló lakás és 7 db szállóférőhely található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 x 4) + (1729 x 3) + (1729 x 2) + 1729 = 19 019 m3
 3. Felhasználási helynek nem minősülő önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely (önálló) fogyasztásának közös mérése vonatkozásában a többletkedvezmény meghatározása megegyezik az egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülékkel.
Függetlenül attól, hogy a felhasználó adott felhasználási hely (mérési pont) tekintetében több rendelkezés alapján [pl. 2) és 3) esetében] is jogosult többletkedvezményre, a többletkedvezmény egy rendelkezés alapján vehető igénybe.

Az 1) pont szerinti esetben a többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül, elektronikusan megküldeniük.

A 2) és 3) pont szerinti esetben a többletmennyiség igénybevételéhez a lakossági fogyasztónak nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltatója részére az épület(ek)ben levő önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek, önálló, műszakilag megosztott lakások és az önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

Az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és eljuttatni a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre.

A már egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfeleknél 2022 augusztus 1-jétől alkalmazható a lakossági árszabás, ha leadják a nyilatkozatukat. A többletkedvezmény azonban a nyilatkozat beérkezését követő hónap elsejétől alkalmazható idő- és fogyasztásarányosan.

Amennyiben nem egyetemes szolgáltató látja el, úgy a lakossági jogosultság igénybevételének feltétele az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megkezdése. Ez esetben a többletkedvezmény a nyilatkozat beérkezését követő, de legkorábban (ha a nyilatkozat benyújtására az ellátás megkezdését megelőzően pl. az ajánlatkéréssel egyidejűleg kerül benyújtásra) az egyetemes szolgáltató általi ellátás megkezdését követő hónap elsejétől alkalmazható idő- és fogyasztásarányosan.

NYILATKOZAT

Mi történik, ha a lakossági fogyasztó több kedvezményes többletmennyiséget vesz igénybe, mint amennyire jogosult?

 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a többletkedvezményre vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az azt alátámasztó iratot bekérni. Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes mennyiség esetén az így felhasznált földgázt ellátási feláron, azaz a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe a többletkedvezmény,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

vissza a főoldalra>>

 

 

Előre fizetős mérés

Hogyan érinti az előre fizetős mérővel rendelkezőket az áremelkedés?

Az előre fizetős mérők a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3 feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kerül elszámolásra.

vissza a főoldalra>>

 

 

Társasházak, lakásszövetkezetek

Hogyan történik a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729m3/év kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 × 5) = 10 374 m3

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben a lakóépületben több a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor

 • 2022. augusztus 15-ét követően beérkező nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) kell biztosítanunk.

Amennyiben a lakóépületben kevesebb vagy azonos számú a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor

 • 2022. szeptember 30-át követően beérkező nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) kell biztosítanunk.

A társasházak a módosítás utáni első számlájukat szeptemberben kapják meg és előfordulhat, hogy egyszerre két számlát kapnak.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a kedvezményre jogosító igazoló iratot a fogyasztótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató által kért dokumentumot a fogyasztó 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

Mi történik, ha a társasház, lakásszövetkezet több kedvezményes mennyiséget vesz igénybe, mint amennyire jogosult?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 × 5) = 10 374

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben a lakóépületben több a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor

 • 2022. augusztus 15-ig beérkezett nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe vennünk,
 • 2022. augusztus 15-ét követően beérkező nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) kell biztosítanunk.

Amennyiben a lakóépületben kevesebb vagy azonos számú a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor

 • 2022. szeptember 30-ig beérkezett nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe vennünk,
 • 2022. szeptember 30-át követően beérkező nyilatkozatok esetében a többletkedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) kell biztosítanunk.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a többletkedvezményre vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az azt alátámasztó iratot bekérni.

Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes mennyiség esetén az így felhasznált földgázt szankciós áron, azaz a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe a többletkedvezmény,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Milyen formában kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Hol kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Meddig lehet a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében nyilatkozni?

A nyilatkozattétel nincs határidőhöz kötve.

Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől, idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe szerint) alkalmazza.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy azt mihamarabb küldje meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesülhessen a kedvezményes többletmennyiségből.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

vissza a főoldalra>>

 

 

Vallási közösség

Lakossági árszabást igénybe vehet-e vallási közösség olyan felhasználási helyen, amely nem kizárólag életvitelszerű lakhatásra szolgál?

A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (vallási közösség) akkor is lakossági fogyasztóként jogosult földgázellátásra, ha a felhasználási helyen (mérési ponton) a vételezés nem kizárólag az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (Ehtv.) 12 § (1) bekezdésében vagy a 12/A § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál. Azonban az szükséges, hogy a felhasználási helyen található a vallási közösség tulajdonában álló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház.

A lakossági árszabás akkor vehető igénybe visszamenőlegesen, ha a vallási közösség ellátását 2022. október 25-én az MVM Next mint egyetemes földgázszolgáltató biztosította, ez esetben is az MVM Next mint egyetemes földgázszolgáltató általi ellátás időszakára, de legfeljebb 2022. augusztus 1-jéig bezárólag.

Ha a felhasználási helyet jelenleg nem egyetemes szolgáltató látja el (hanem pl. MVM Next mint versenypiaci kereskedő vagy mint végső menedékes, illetve más kereskedő) akkor az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötést követően tudja a lakossági árszabást igénybe venni.

Kell-e nyilatkozni a vallási közösségnek az olyan felhasználási helyeiről, amelyek nem kizárólag életvitelszerű lakhatására szolgálnak ahhoz, hogy a kedvezményes többletmennyiséget igénybe tudják venni?

Igen. A vallási közösségeknek a többletkedvezmény igénybevétele céljából nyilatkozniuk kell. Az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és a gyorsabb ügyintézés érdekében eljuttatni a vallasikozosseg@mvm.hu e-mail-címre.

NYILATKOZAT

Mekkora kedvezményes mennyiséget vehet igénybe a vallási közösség olyan felhasználási helyen, amely nem kizárólag életvitelszerű lakhatásra szolgál?

A vallási közösség 63 645 MJ hőmennyiségen, azaz legalább 1729 m3 földgáz mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A vallási közösségek esetén annyiszor lehet igénybe venni a rezsicsökkentett áron felhasználható 63 645 MJ, legalább 1729 m3 kedvezményes mennyiséget, ahány önálló lakás rendeltetési egység található az egy felhasználási helyen.

Amennyiben egy rendházban nincs önálló lakás rendeltetési egység kialakítva, a vallási közösség a kedvezményes mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult 2022. október 1-jén a rendházban lakó négy (az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (Ehtv.) 12 § (1) bekezdésében vagy 12/A § (1) bekezdésében meghatározott 4 személyenként. Azaz

 • 1-3 fő esetén 63645 MJ
 • 4-7 fő esteén 63645 MJ+63645 MJ=127290 MJ
 • 8-11 fő esetén 63645 MJ+2x63645 MJ=190935 MJ
A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza időarányosan a fogyasztási jelleggörbe figyelembevételével.
 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a többlet kedvezményre való jogosultságot alátámasztó iratokat bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a vallási közösség jogosulatlanul vette igénybe a többletmennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell elszámolni.

Amennyiben a kért iratokat a vallási közösség az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a többletkedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell elszámolni.

Mi alapján kell eldönteni, hogy mi minősül lakás rendeltetési egységnek?

Lakás rendeltetési egység fogalmát az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése vezeti be. Ennek értelmében lakás rendeltetési egység alatt az önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységet kell érteni.

A lakás rendeltetési egység esetén az alábbi feltételek fennállása szükséges:

 • 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
 • a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 • b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 • c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 • d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
 • (2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
 • (3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
 • (4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
E körben jogszabály nem vélelmezi a jogszerű használatot, így egy esetleges ellenőrzés esetén a többletkedvezmény igénybevételének igazolása során az építmény jogszerű használatának is teljesülnie kell.

Milyen időponttól történhet a kedvezményes mennyiség igénybevétele a vallási közösségnek az olyan felhasználási helyeiken, amelyek nem kizárólag életvitelszerű lakhatásra szolgálnak?

A kedvezményes többletmennyiséget a nyilatkozat beadását követő hónap 1-jétől kell figyelembe venni időarányosan.

vissza a főoldalra>>

 

 

Energiatakarékosság, energiahatékonyság

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

A klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

A hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek, nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program

vissza a főoldalra>>