Részletes információk

0001.01.01

 

1. Kik köthetnek az egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval szerződést a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján?

Az egyetemes szolgáltatóval határozott idejű szerződést kötni azon, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősülő mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult, amely

a)    a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, azaz

a)    éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, amelynek való megfelelést

i.        beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;

ii.        beszámolókészítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok

alapján állapítja meg.

b)    az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő [1], és

c)    létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

A jogosultságról a szerződéskötési igénybejelentéssel együtt nyilatkozni kell (lásd 2. pont).

A jogosultakat az ellátási kötelezettségen és hatósági áralkalmazáson kívül egyéb egyetemes szolgáltatási kedvezmény nem illeti meg.

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.


[1] a) ha a cég 2020.12.31. előtt alakult, akkor a 2020.12.31-i érvényes létszámot szükséges figyelembe venni

b) ha a cég 2021.01.01. és 2021.09.30. között alakult, akkor a 2021.09.30-i létszám a mérvadó

c) ha a cég 2021.10.01. és 2021.11.22. között alakult, akkor az induláskori létszámot kell figyelembe venni

2. Kell-e igazolni az egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval történő szerződéskötési jogosultságot?

A jogosultságról nyilatkozni kell az igénybejelentéssel együtt.

A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot az igénybejelentő formanyomtatványunk tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratokat bekérni és ellenőrizni.

Ha az ellenőrzés során vagy egyéb módon az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval (fizetővel).

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

3. Hogyan jelezheti egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval történő szerződéskötési szándékát?

A szerződéskötési szándékát az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel jelezheti.

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, szerződéskötési szándékát igénybejelentő formanyomtatványunk kitöltésével jelezheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az igénybejelentésen túl az alábbiak megadása kötelező, amelyeket a formanyomtatvány részét képező nyilatkozaton tud megadni:

a)    nyilatkozat a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában előírt feltételek teljesüléséről (lásd 1. pont),

b)    nyilatkozat arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek vagy közbeszerzésre nem kötelezettnek minősül,

c)    amennyiben közbeszerzésre kötelezettnek minősül, úgy nyilatkozat arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzési kötelezettsége alól mentesül, vagy sem,

d)    amennyiben Ön az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés időszakára kereskedővel már kötött szerződést, és az az Ön felmondása vagy elállása miatt szűnik meg (lásd 10. pont), úgy a kereskedő neve, székhelye, a megszűnt villamosenergia-vásárlási szerződés időtartama, valamint az abban szerződött villamos energia mennyisége és egységára.

Kérjük, hogy amennyiben Ön közbeszerzésre kötelezett, úgy igénybejelentésével egy időben jelezze, hogy a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást indított, így Társaságunk részére megadja a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően tegyen ajánlatot az Ön villamosenergia-ellátására.

Amennyiben Ön több felhasználási helyre kíván szerződést kötni, úgy elegendő egy igénybejelentőt, egy nyilatkozatot, továbbá az alábbi linken elérhető táblázatot kitöltenie és aláírva megküldenie.

A fenti dokumentumokat (szerződéskötési igényét) az alábbi e-mail-címre juttassa el: ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu

A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

4. Mi a teendő, ha a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti ajánlatkérőnek minősül?

Kérjük, hogy amennyiben Ön közbeszerzésre kötelezett, úgy igénybejelentésével egyidőben jelezze, hogy a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást indított, így Társaságunk részére megadja a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően tegyen ajánlatot az Ön villamosenergia-ellátására.

5. Mikor kell jeleznie, hogy egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval szerződést kíván kötni?

Amennyiben nincs olyan szerződése, amelyet meg kell szüntetni az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés érdekében, akkor az egyetemes szolgálató általi ellátás kívánt hónapjának 1. napját megelőzően legalább 30 nappal jelezze szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével. Ha Ön 2022. január 1-jétől kíván az egyetemes szolgáltatóval szerződni, kérjük, haladéktalanul jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Amennyiben van olyan szerződése, amelyet felmondással vagy elállással lehetősége van megszüntetnie, kérjük, hogy a felmondásra, elállásra vonatkozó jognyilatkozatnak az Önt ellátó kereskedő részére történő megküldésével egyidejűleg jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Ha az Ön jelenlegi szerződése – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től igényelt szolgáltatás időszakának kezdő napjáig - közös megegyezéssel szűnik meg, kérjük a közös megegyezést követően haladéktalanul jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Kérjük, hogy amennyiben van megszűntetendő szerződése, miden esetben vegye fel a kapcsolatot az érintett kereskedőjével felmondás, ellátás vagy közös megegyezés céljából (9. kérdés). Ennek hiányában az Ön ellátást az egyetemes szolgáltató nem tudja biztosítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos szabályozás alapján a szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

6. Kik az egyetemes villamosenergia-szolgáltatók?

Jelenleg két társaság rendelkezik egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel

  • az E.ON Áramszolgáltató Kft., amely szolgáltatási területét településenként működési engedélyének 2. sz. melléklete tartalmazza, és
  • az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Magyarország teljes területén biztosítja az egyetemes szolgáltatást.

7. Mit tegyen, ha felhasználási helyén mindkét egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval tud szerződést kötni?

Az Ön ellátását mind az E.ON Áramszolgáltató Kft., mind az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hatósági áron (13. kérdés), jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítani köteles.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön nem Kbt. szerinti ajánlatkérő (4. kérdés), szerződéskötési szándékát csak egyik szolgáltatónál jelezze.

8. Mit tegyen, ha mindkét egyetemes villamosenergia-szolgáltatónál van felhasználási helye, kivel tud szerződést kötni?

Önnek lehetősége van az E.ON Áramszolgáltató Kft-nél, valamint az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt-nél is jelezni az igényét, tekintettel arra, hogy az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt-nek az ország egész területén rendelkezik egyetemes szolgáltatói engedéllyel, így valamennyi felhasználási helyre azonos feltételekkel biztosíthatja villamosenergia-ellátását.

9. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval történő szerződéskötéshez meg kell-e szüntetnie a meglévő kereskedelmi szerződését?

Amennyiben Önnek azon időszakra, amikorra az egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni van kereskedővel fennálló szerződése, Önnek az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötéshez a versenypiaci szerződését meg kell szüntetnie.

Amennyiben Ön a versenypiaci szerződése megkötését követően dönt úgy, hogy villamosenergia-ellátására egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, és a versenypiaci szerződését felmondhatja / versenypiai szerződésétől elállhat, úgy ezt szerződése felmondásával  /szerződésétől való elállásávalegyütt jeleznie kell a kereskedője felé. A szerződésfelmondás, - elállás feltételei eltérőek lehetnek, kérjük, ellenőrizze a szerződésében foglalt feltételeket, és szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az Önt (az egyetemes szolgáltatási ellátásba történő tervezett átlépés kezdő napján) ellátó kereskedővel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet a szerződések felmondásának, illetve az szerződésektől való elállás lehetőségét nem nyitotta meg.

Javasoljuk, minden esetben egyenlítse ki kereskedőjével szemben fennálló tartozását a sikeres kereskedőváltás érdekében.

Felmondás vagy elállás esetén – a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a felmondással, elállással érintett versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződésben előírtaktól függetlenül –, ha a felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatát kereskedője

a)    a hónap első és tizenötödik napja között veszi kézhez, akkor a szerződése a hónap utolsó napján,

b)    a hónap tizenhatodik és utolsó napja között veszi kézhez, akkor a szerződése a következő hónap utolsó napján

szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

Ön választhat, hogy villamosenergia-ellátására valamely versenypiaci villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval köt szerződést.

A villamosenergia-kereskedők elérhetőségei megtalálhatók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos szabályozás alapján a szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

10. Milyen feltételekkel lehetséges a kereskedelmi szerződésének megszűntetése?

A szerződésfelmondás, -elállás feltételei szerződésenként eltérőek lehetnek. Kérjük, ellenőrizze a versenypiaci szerződésében foglalt feltételeket, és szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az Önnel szerződött kereskedővel.

11. Mi a teendő abban az esetben, ha jelenlegi kereskedője felmondja a szerződést?

Amennyiben az Önt ellátó kereskedő felmondja a szerződést, Önnek új kereskedőt kell választania, és új szerződést kell kötnie a villamosenergia-ellátása érdekében.

Ön választhat, hogy villamosenergia-ellátására valamely versenypiaci villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval köt szerződést, amennyiben utóbbira igazolhatóan jogosult.

A villamosenergia-kereskedők elérhetőségei megtalálhatók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos szabályozás alapján a szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

12. Milyen időtartamra köthető az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződés a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján?

A villamosenergia-vásárlási szerződés határozott időre, legfeljebb 2022. június 30-ig terjedő időszakra jön létre.

A határozott idejű villamosenergia vásárlási szerződés lejártát megelőző 30. napig gondoskodnia kell új, határozott idejű szerződése megszűnését követő naptól ellátást biztosító szerződés megkötéséről. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

13. Milyen áron történik a villamos energia értékesítése az egyetemes szolgáltatásban?

Az egyetemes szolgáltatásban értékesített villamos energia elszámolására alkalmazandó árszabásokat, azok feltételeit és hatósági egységárait jogszabály határozza meg (jelenleg a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet)

Az aktuális egységárakat a fent hivatkozott rendeletben, valamint honlapunkon itt találhatja meg. Az energia egységára a felhasználási hely szerinti elosztói engedélyestől függ, így ezt az egységár megtekintésekor vegye figyelembe.

Hatósági ár módosítása esetén az egyetemes szolgáltató a módosított egységárakat alkalmazza a jogszabályban meghatározott hatállyal.

14. Hol tájékozódhat az egyetemes szolgáltató szerződési feltételekről?

A szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzatok és szerződésminták elérhetőek az egyetemes szolgáltatók honlapján.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató üzletszabályzatát és az alkalmazott szerződésmintát a linkekre kattintva érheti el.

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

15. Milyen csatornákon kérhet tájékoztatást?

Az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel a kapcsolatot:

Felhívjuk figyelmét, hogy a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelettel kapcsolatban kizárólag ezen elérhetőségeken biztosítunk tájékoztatást.

Amennyiben Ön kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosultnak minősül, úgy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára készített tájékoztatónkat olvassa el, amelyet az alábbi linkről érhet el.

16. Mi a teendő a határozott idejű egyetemes szolgáltatói szerződés megszűnése előtt?

A villamosenergia-vásárlási szerződés határozott időre, legfeljebb 2022. június 30-ig terjedő időszakra jött létre, mivel a jogszabály ezt tette lehetővé.

A határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés lejártát megelőző 30. napig, azaz 2022. május 31-ig Önnek gondoskodnia kell egy új, a határozott idejű szerződése megszűnését követő naptól ellátást biztosító szerződés megkötéséről. A villamosenergia-kereskedő küldhet ajánlatot az Ön részére, de ez nem kötelezettsége.

Amennyiben nem kap ajánlatot 2022. április 30-ig, vegye fel a kapcsolatot egy versenypiaci villamosenergia-kereskedővel, kérjen ajánlatot.

Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban pedig a szerződés nélküli fogyasztás szabályai szerint jár el és díjaz az elosztó.