MVM Ügyfélkapcsolati Kft.

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 73,23%-os tulajdoni részesedésű társasága a MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

A Társaság vezető tisztségviselőjének neve:

Pecznik János Zsolt

A Társaság főtevékenysége: 8220 '08 Telefoninformáció

 

Éves jelentés

0001.01.01

Szerződések

0001.01.01

Közérdekű adatok igénylése

0001.01.01

Adatvédelmi felelős: Dr. Kazamér Anita - kazamer.anita@mvm.hu

 

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Antikorrupciós Politikája

0001.01.01

Az MVM Csoport meghatározó szereplője a magyar és regionális energiarendszernek, sikeres és versenyképes tevékenységével fontos szerepet vállal az ország és a régió energiastratégiai céljainak megvalósításában, valamint szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Magyarország és Közép-Kelet-Európa ellátásbiztonságához.

Az MVM Csoport tagjaként az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós Irányítási Rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (a továbbiakban: Antikorrupciós Irányítási Rendszer) alakít ki, tart fenn és fejleszt. 

Ezért a Társaság vezetése

 • megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést;
 • rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;
 • évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;
 • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek teljesítéséért;
 • ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;
 • kommunikálja az Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;
 • biztosítja az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba;
 • támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;
 • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése iránt.

 

A fentiek szellemében a Társaság vezetése lehetővé teszi és ösztönzi a korrupció kísérletének vagy gyanújának, illetve az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértésének vagy hiányosságának jóhiszemű, illetve észszerű meggyőződésen alapuló (közvetlen vagy megfelelő harmadik félen keresztüli) – akár anonim módon történő – bejelentését az uk_compliance@mvm.hu e-mail címen. Az Antikorrupciós Irányítási Rendszer működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel a Társaság compliance területért felelős megbízottja rendelkezik. Feladatainak végrehajtása során függetlenül jár el, tanácsadást és iránymutatást nyújt az Antikorrupciós Irányítási Rendszerrel kapcsolatban és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felméri, és szükség szerint vizsgálja a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértését. A Társaság tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Antikorrupciós Politikában foglaltakat.

Irányítási rendszer

0001.01.01

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. tanúsítványai:


ISO 9001 tanúsítvány – Minőségbiztosítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2015)

ISO 50001 tanúsítvány – Energiagazdálkodási rendszer (MSZ EN ISO 50001:2019)


Integrált irányítási politika

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (továbbiakban: Társaság) az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 50001:2019 szabványokon alapuló integrált irányítási rendszert (IIR) működtet, figyelembe véve a fogyasztói igényeket, a tulajdonosi elvárásokat, a jogszabályi követelményeket és a társadalmi felelősségvállalási elvárásokat.

Az IIR működtetésével a Társaság célja:

 • az ügyféligényeket és a megbízókat kielégítő, magas színvonalú ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása,
 • költség- és energiahatékony, a környezetet a lehető legkevésbé terhelő, biztonságos, jól szabályozott működés megvalósítása,
 • az ügyfélkapcsolati tevékenységek folyamatos fejlesztése.

A Társaság a szolgáltatási színvonal és ügyfelei elégedettségének folyamatos növelése mellett, a fenntartható működés hosszú távú biztosítása érdekében követelményként kezeli a hatékony integrált irányítási rendszer működtetését. Ennek keretében kötelezettséget vállal az alábbiakra:

 • Az ügyfélközpontúságra, korszerű ügyfélélményre való törekvés mellett támogatja az innovatív, környezet- és energiatudatos működést az ügyfélkiszolgálásban, a belső működésben.
 • Döntéseiben és iránymutatásában szem előtt tartja a jogszabályi környezet előírásainak való megfelelést.
 • A fogyasztóielégedettség-mérések eredményeit és az ügyfélszolgálati tapasztalatokat figyelembe véve folyamatosan törekszik a minőségi ügyfélkiszolgálás biztosítására.
 • A belső környezet tekintetében törekszik a biztonságos és egészséges munkakörnyezet feltételeinek biztosítására.
 • A tevékenységei ellátásához szükséges energiaforrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel, felhasználásait a rendelkezésre álló információk alapján méri, elemzi, és ennek alapján javítja energiateljesítményét.
 • Biztosítja a szükséges információt és erőforrást a kitűzött célok, energiagazdálkodási előirányzatok és fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához.
 • Támogatja az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket, valamint az új technológiák, módszerek bevezetését az energiahatékonyság növelése és az alternatív energiaforrások alkalmazása érdekében.
 • Segíti a munkatársak energiatudatosságának folyamatos fejlesztését.
 • A cégcsoporton belüli megbízókkal, a külső partnerekkel és az energiaszektorban működő szereplőkkel való korszerű együttműködés érdekében törekszik a hatékony kommunikációra.

A vezetőség támogatja a képzési és önképzési törekvéseket, a munkatársi innovációt és a tudásmenedzsmentet egy olyan belső környezet és vállalati működéskultúra fenntartása érdekében, amelyben mindenki a szakmai tudásával, rendszerszemléletével, felelősségteljes hozzáállásával és kezdeményezéseivel a lehető legnagyobb mértékben tud hozzájárulni az MVM Csoport és ezen belül a Társaság céljainak eléréséhez.

Integritást sértő események bejelentése

0001.01.01

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn:

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. munkavállalói, illetve üzleti partnerei és harmadik személyek névvel, vagy anonim módon az alábbi csatornákon (a továbbiakban: bejelentővonal) keresztül jelezhetik a szervezeti integritást sértő események gyanúját vagy megtörténtét, illetve azt, ha olyan cselekmény jut a tudomásukra, amellyel feltehetően megsértették a mindenkor hatályos Etikai Kódex valamely rendelkezését, vagy bármely egyéb jogszabályt, etikai normát:

 • központi, üzenetrögzítővel ellátott bejelentővonalon: +36 20 778 0724
 • e-mailben uk_compliance@mvm.hu email címen
 • levélben, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Megfelelési Tanácsadó, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. címen

Bejelentés magyar vagy angol nyelven tehető.

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • a telefonon történt bejelentés informatikai úton haladéktalanul továbbításra kerül a Megfelelési Tanácsadó részére, a bejelentéssel érintett szakterület megjelölésével,
 • az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. erre kijelölt munkatársai férnek hozzá,
 • bármely bejelentővonalon beérkező üzenet, bejelentés beérkezésétől kezdődően – amennyiben az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. szervezeti integritásának megőrzését, visszaállítását célzó eljárás sikeressége azt indokolja – a bejelentő anonimitása biztosított,
 • a bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap amennyiben a bejelentés névvel és elérhetőséggel ellátva érkezik.

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentéssel érintett természetes személyek adatainak kezelésére irányadó adatkezelési tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztató jelentkezők, munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak és vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok részérecímű Adatkezelési Tájékoztatójában,   különösen, de nem kizárólagosan a Tájékoztató 6. pontjában és 12. pontjának „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése.”  és „Összeférhetetlenség kizárása gazdasági érdekeltség alapján, összeférhetetlenség gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, összeférhetetlenség megállapítása esetén jogkövetkezmények alkalmazása” célú adatkezelések soraiban adja meg a bejelentéssel érintett természetes személyek részére.

Az Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhezcímű adatkezelési tájékoztató a fenti körben az Adatkezelő részére bejelentést tévő természetes személyek személyes adatainak az Adatkezelő által az integritást sértő események kivizsgálása céljából történő személyes adatkezeléseire vonatkozik.

Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a bejelentést tevő természetes személy a bejelentés megküldésével a fenti, „Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft.

0001.01.01

Az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. 2023. december 31. napjával beolvadt az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-be (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 01-09-324580; adószáma: 26332392-2-44), melynek alapján 2024. január 1. napjával mint önálló jogi személy megszűnt és általános jogutódja az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.