Vallási közösségek díjszabásának módosítása

0001.01.01

Vallási közösségek részére lehetővé vált az egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági díjszabás igénybevétele,

Vonatkozó jogszabály:

1. pont

Az egyes energetikai és közszolgáltatási törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. módosító törvény 8. §-a alapján és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § alapján.

Háztartásnak minősül a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség (valamint annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége), ha:

  • a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében köt szerződést, és
  • az adott ingatlant életvitelszerűen lakja, és  az  Ehtv. 12.  § (1)  bekezdésében vagy 12/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és*
  • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet az így igénybe vett szolgáltatással.  

Ha a fenti feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogosult az egyetemes szolgáltatóval lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatási szerződést kötni, amely szerződés tekintetében a lakossági fogyasztóra irányadó díjszabás alkalmazható.

Ha Önök érvényben lévő nem lakossági egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, akkor a „Vallási közösség földgázfelhasználói nyilatkozata lakossági árszabás igénybevételéhez” című formanyomtatvány kitöltésével és ügyfélszolgálatunk levelezési vagy e-mail-címére történő elküldésével igényelheti a módosítást.

Ha Önök nem rendelkeznek egyetemes szolgáltatási szerződéssel, a „Vallási közösség földgázfelhasználói nyilatkozata lakossági árszabás igénybevételéhez” című formanyomtatvány kitöltése és beküldése mellett a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása is szükséges a díjszabás igénybevételéhez.

*A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) szerint:
 
12. § (1) Az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy.
12/A. § (1) A vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja a vallási egyesület szolgálatában álló, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy.


2. pont

A Kormány döntése értelmében a 389/2022. (X. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (vallási közösség) akkor is lakossági fogyasztóként jogosult földgázellátásra, ha a felhasználási helyen (mérési ponton) a vételezés nem kizárólag az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál. Azonban az szükséges, hogy a felhasználási helyen megtalálható legyen legalább egy a vallási közösség tulajdonában álló egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház.

A lakossági árszabás akkor vehető igénybe visszamenőlegesen, ha a vallási közösség ellátását 2022. október 15-én az MVM Next mint egyetemes földgázszolgáltató biztosította, ez esetben is az MVM Next mint egyetemes földgázszolgáltató általi ellátás időszakára, de legfeljebb 2022. augusztus 1-jéig bezárólag.

A vallási közösségeknek a többletkedvezmény igénybevétele céljából nyilatkozniuk kell. A nyilatkozatban meg kell adniuk, hogy a felhasználási helyen hány db lakásnak minősülő rendeltetési egység áll, valamint nyilatkozni kell a felhasználási helyen életvitelszerűen lakó személyek számáról. Az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és eljuttatni a vallasikozosseg@mvm.hu e-mail-címre.

A már egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfeleknél augusztus 1-jétől alkalmazható a lakossági árszabás, ha leadják a nyilatkozatukat. A többletkedvezmény azonban esetükben is a nyilatkozat beérkezését követő hónap elsejétől, időarányosan alkalmazható.

Ha a felhasználási helyet jelenleg nem egyetemes szolgáltató látja el (hanem pl. MVM Next mint versenypiaci kereskedő vagy mint végső menedékes, illetve más kereskedő), akkor az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötést követően tudja a lakossági árszabást igénybe venni.

Ebben az esetben Ajánlatkérő nyomtatvány kitöltése is szükséges. Ha a jelenlegi kereskedő nem az MVM Next versenypiaci kereskedő, akkor az eddigi dokumentumokon felül a Meghatalmazás kereskedőváltásra nyomtatvány-t is meg kell küldeni.