Jogszabályok, szabályzatok

0001.01.01

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatói üzletszabályzat – 2022. május 1-jétől

0001.01.01

2022. május 1-jétől hatályba lépő üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatói üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2022. május 1-jei hatállyal megváltoznak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Szerződéskötés, szerződésszegés jogkövetkezményei

Szerződéskötés esetén a felhasználási hely használatára való jogosultságról igazolás helyett nyilatkozat szükséges. Az igazolás bekérésére szerződéskötés során egyedi esetekben, illetve szükség esetén a szerződéskötést követően kerülhet sor (6.1.3.). Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozás az egyetemes szolgáltatási szerződést érinti, a földgázelosztóval kötendő szerződések tekintetében a földgázelosztók üzletszabályzatában előírtak az irányadók.

Egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatti felmondás szabályozásának pontosítása, illetve felhasználási hely használatára való jogosultság hiánya miatti felmondás szabályozásának beépítése (6.7.2.2., 6.7.3., 6.8.3.2., M.1/b. melléklet).

Késedelmes fizetés esetén lehetővé válik a küldendő értesítők, illetve a kikapcsolás kezdeményezése miatt felmerülő költségek kötbérként történő érvényesítése (6.8.3.2., M.1/b. melléklet, M.3. melléklet).

Számlázás, fizetés

A csekk kiállításának mellőzésére előírt összeghatár 199 forintról 249 forintra módosul (6.4.8., M.1/b. melléklet).

Csoportos beszedési megbízás visszavonása esetén – a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – átutalási fizetési mód is beállítható (6.4.8.1., M.1/b. melléklet).

Kapcsolattartás

Azon felhasználói beadványok körének meghatározása, amelyek megválaszolása számlán szereplő adatokon keresztül történhet (6.10.3.).

Jogszabályváltozás miatti módosítások

 • írásbeliség szabályozása (1.4.)
 • kapacitáslekötési jog átruházása esetén a tulajdonos értesítésére vonatkozó szabályozás (6.1.1.2., F.6. függelék)
 • jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által kötött szerződés lakossági jogviszonyként történő kezelésének előfeltételei (6.2.4.)
 • elektronikus kapcsolattartás szabályozása (6.11.2.)
 • egyéb szolgáltatások és azok díjai (F.6. függelék)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • felhasználási célra (lakossági, nem lakossági cél) vonatkozó nyilatkoztatás szabályai (6.2.)
 • szerződésmódosítás körében a fizetési mód módosításának kezelése vonatkozó szabályozás (6.3.2.2., M.1/b. melléklet)
 • elhalálozás kezelésére vonatkozó szabályozás (6.7.4.)
 • előre fizetős mérő normál mérőre történő cseréjének szabályai (6.13.1.2.2.)
 • szerződésminta, szerződés számlázási melléklete és formanyomtatványok (M.1/a. és M.1/c. melléklet, F.2. függelék)
 • ügyfélszolgálati elérhetőség (F.1. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

2021. április 1-jétől hatályba lépő üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2021. április 1-jei hatállyal megváltoznak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó részletes szabályok törölve lettek az üzletszabályzatból, abban kizárólag a kapcsolódó tájékoztatók nevesítésére és elérhetőségének bemutatására kerül sor. (4.2., 1/b. sz. melléklet)

Számlázás

Lehetővé válik a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó számlák egy küldeményben történő megküldése. (6.4.6.)

Nettó 2500 forintról bruttó 5000 forintra emelkedik az összevont számlakibocsátás összege. (6.4.6.10., 1/b. sz. melléklet)

Felhasználó részére történő kifizetések kezelése

Lehetővé válik, hogy a felhasználót megillető összeg a következő számlá(k)ban legyen elszámolva, ha a visszafizetés, kötbér megfizetés az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek fel nem róható okból meghiúsul. (6.4.6.8., 6.8.3.3.4.)

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Kiegészülnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeire vonatkozó adatok. (1. sz. függelék)

Külön díjas szolgáltatások

Lehetővé válik az elektronikusan megküldött fizetési felszólító, kikapcsolási értesítő után külön díj felszámítása. (6. sz. függelék)

Jogszabályváltozás miatti módosítás

 • szociálisan rászoruló fogyasztói kör aktualizálása (6.13.1.1.)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • szerződéskötéshez, illetve a szerződést érintő eljárások során bemutatandó okiratok köre (6.1.3., 6.4.7.2., 6.12.3.)
 • házastársak szerződéskötésének szabályozása (6.2.4.)
 • adatmódosítás, szerződésmódosítás szabályozása (6.3.2.1.–6.3.2.3., 6.3.3.)
 • leolvasás szabályozása (6.4.2., 1/b. sz. melléklet)
 • számlázási módok, számlázás rendjének szabályozása (6.4.6.1.–6.4.6.4., 6.4.6.9., 6.4.6.11., 1/b. sz. melléklet)
 • fizetési módok szabályozása (6.4.8.1., 1/b. sz. melléklet)
 • kereskedőváltás szabályozása (6.7.2.1.)
 • kártérítés szabályozása (6.8.3.3.5., 1/b. sz. melléklet)
 • írásbeli és elektronikus ügyintézés szabályozása (6.11.2., 6.11.4.)
 • nyomtatványok pontosítása (2/a.–2/c. sz. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Egyetemes szolgáltatói működési engedély és módosításai

0001.01.01

Tájékoztatás a földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításáról lakossági földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkező ügyfeleink számára

0001.01.01

Tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2021. június 30-án benyújtotta a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) módosítását jóváhagyásra, amelynek várható hatálybalépési időpontja 2021. szeptember 1.

Az Üzletszabályzat módosítás az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:

 • módosul a kapacitáslekötés feltételrendszere;
 • módosulnak az egyéb díjak;
 • módosul a Hűségidő feltételrendszere;

Amennyiben az Üzletszabályzat módosítás sérti az Önök valamely jogát vagy jogos érdekét, úgy Önök a Üzletszabályzat 1.4.1. pontja szerint jogosultak eljárni.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Lakossági földgáz-kereskedelmi ügyfélszolgálatához:

Telefon: +36 1 469 70 61

E-mail: lakossagivp@mvm.hu

Jogszabályok

0001.01.01

Egyéb szabályzat

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási területéhez tartozó földgázelosztók üzletszabályzatainak elérhetőségei

0001.01.01

Korábbi üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01